Nu de eer­ste tun­nel­buis is geboord, gaan we de voor­be­rei­din­gen tref­fen voor de inrich­ting van de tun­nel. Het weg­dek komt straks op zo’n 3 meter hoog­te, daar­on­der komen de kabels en lei­din­gen om de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties goed te laten wer­ken. Hier­voor leg­gen we een kabel­ko­ker aan, die bestaat uit pre­fab beton­nen ele­men­ten van maar liefst 2,5 meter hoog, hoog genoeg voor onze mon­teurs om straks door­heen te lopen. Elk ele­ment is 2 meter lang, voor 1 tun­nel­buis van 2,25 km zijn ruim 1.100 ele­men­ten nodig.

Sinds deze maand wor­den de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten aan­ge­voerd op de bouw­plaats van de ver­diep­te lig­ging bij de A44. Elke zater­dag komen er 22 vracht­wa­gens die ieder 3 ele­men­ten ver­voe­ren. De ele­men­ten wor­den tij­de­lijk opge­sla­gen in de ver­diep­te lig­ging aan de west­kant van de tun­nel. Deze zomer star­ten we met het aan­bren­gen van de kabelkoker.