Van­daag plant­ten gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen en wet­hou­der Gerard Mos­tert de eer­ste van 38.000 klim- en hang­plan­ten langs de Tjal­ma­weg. Deze klim­plan­ten zor­gen voor een natuur­lijk en groen aan­zicht van de wan­den van de 2 kilo­me­ter lan­ge ver­diep­te Tjal­ma­weg. Fre­de­rik Zeven­ber­gen: “Net als bij ande­re delen van de Rijn­land­Rou­te heb­ben we ook bij de Tjal­ma­weg rui­me aan­dacht besteed aan groen. En aan een goe­de inpas­sing in het land­schap. Dit zorgt voor een pret­ti­ge bele­ving van de weg, zowel voor weg­ge­brui­kers als voor omwo­nen­den.” De klim- en hang­plan­ten langs de ver­diep­te lig­ging doen er onge­veer 3,5 jaar (4 groei­sei­zoe­nen) over om de lamel­len­wan­den en geluids­scher­men te bedekken.

Voor de Tjal­ma­weg werd met de gemeen­te Kat­wijk een groen­plan ont­wik­keld, gericht op het in stand hou­den of ver­ho­gen van de kwa­li­teit. Bij het ont­werp van de weg en de groen­aan­pas­sin­gen is reke­ning gehou­den met de omge­ving, met oog voor licht, lucht, ruim­te en zicht­lij­nen. Wet­hou­der Gerard Mos­tert bena­drukt het belang van een groe­ne inpas­sing van de Tjal­ma­weg voor de gemeen­te. Mos­tert: “Ik ben blij met de aan­dacht voor het groen langs de nieu­we Tjal­ma­weg. Dit is belang­rijk voor bewo­ners en gebrui­kers van o.a. de park­strook aan de noord­zij­de van de Tjal­ma­weg.” Bij de aan­plant van nieu­we bomen en strui­ken langs de nieu­we aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en Val­ken­burg-West komen geva­ri­eer­de soor­ten die voor veel die­ren aan­trek­ke­lijk zijn. Een groot deel van de park­strook wordt bij­voor­beeld inge­zaaid met een bloem­rijk krui­den­meng­sel, aan­trek­ke­lijk voor bij­en, vlin­ders en ande­re insecten.

Diver­se soor­ten klim- en hangplanten

Er wor­den 38.000 klim- en hang­plan­ten aan­ge­plant langs de wan­den van de ver­diep­te lig­ging en de geluids­scher­men. Daar­voor wor­den 5 ver­schil­len­de soor­ten gebruikt. Dit zijn klim­op, Cle­ma­tis (bos­rank), wil­de kam­per­foe­lie, wil­de win­gerd en de boom­wur­ger. Dit levert een geva­ri­eerd beeld op, zowel in de zomer als in de win­ter. Ook is er reke­ning gehou­den met de zon- en scha­duw­zij­de van de ver­diep­te lig­ging van de Tjalmaweg.

Lamel­len­wand, meer dan een plantenrek

De lamel­len­wand is inmid­dels aan weers­zij­den tegen de gewa­pen­de grond­con­struc­tie (de wan­den van de ver­diep­te lig­ging) geplaatst. De lamel­len fun­ge­ren niet alleen als groei­ba­sis voor de ver­ti­ca­le beplan­ting langs de Tjal­ma­weg, maar die­nen ook als rand-/val­be­vei­li­ging van­uit de omge­ving. En samen met de plan­ten bescher­men de hou­ten lat­ten straks ook het geo­tex­tiel van de gewa­pen­de grond­con­struc­tie tegen UV-licht.