Een groen, natuur­lijk “land­schap” erva­ren als je straks over de Tjal­ma­weg rijdt, met aan weers­zij­den groe­ne wan­den. Zover is het nu nog niet, maar dat is wel de bedoe­ling. Bos­ka­lis is inmid­dels gestart met het aan­bren­gen van de lamel­len­wand die de (klim)planten langs de weg in de toe­komst gaat onder­steu­nen. Inmid­dels zijn deze duur­za­me hou­ten lamel­len over een leng­te van 150 meter (aan weers­zij­den van de weg) beves­tigd. We wer­ken van oost naar west en in totaal is er ruim 5 kilo­me­ter lamel­len­wand nodig.

FSC-gecer­ti­fi­ceerd hout

De hou­ten lat­ten, van Pla­to­wood Vuren, zijn afkom­stig uit ver­ant­woord beheer­de bos­sen in Noord-Euro­pa. Het FSC-gecer­ti­fi­ceer­de hout is ver­duur­zaamd, zon­der daar­voor che­mi­sche toe­voe­gin­gen te gebrui­ken. Deze bewer­king ver­sterkt de eigen­schap­pen van het hout en breekt sui­kers af. Sui­kers zijn name­lijk een voe­dings­bo­dem voor schim­mels. Het hout gaat hier­door min­stens 50 jaar mee, zon­der dat daar onder­houd voor nodig is. De lat­ten heb­ben een leng­te van 4,5 meter.

Meer dan een plantenrek

De lamel­len­wand wordt tegen de gewa­pen­de grond­con­struc­tie (de wan­den van de ver­diep­te lig­ging) geplaatst. De lamel­len fun­ge­ren niet alleen als groei­ba­sis voor de ver­ti­ca­le beplan­ting langs de Tjal­ma­weg, maar die­nen ook als rand-/val­be­vei­li­ging van­uit de omge­ving. En samen met de plan­ten bescher­men de hou­ten lat­ten straks ook het geo­tex­tiel van de gewa­pen­de grond­con­struc­tie tegen UV-licht.

De plan­ten groei­en van­af de boven én van­af de onder­kant tegen de wan­den van de ver­diep­te ligging.