Van­af maan­dag 23 janu­a­ri t/​m ca. vrij­dag 17 febru­a­ri is de rou­te N441 – Zon­ne­veld­slaan (en vice ver­sa) 4 weken voor het door­gaan­de ver­keer gestremd. In deze peri­o­de voert Bos­ka­lis werk­zaam­he­den uit tus­sen Hout­han­del van Rijn en de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-West. Bestem­min­gen (wonin­gen, bedrij­ven, per­ce­len, volks­tui­nen) blij­ven (van­uit één rich­ting) bereik­baar. Door­gaand ver­keer is in deze peri­o­de gestremd, dit ver­keer wordt via bor­den omge­leid. Fiet­sers rij­den via de dorps­kern Val­ken­burg en het land­bouw­ver­keer rijdt via de tij­de­lij­ke N206.

Werk­zaam­he­den maan­dag 23 janu­a­ri t/​m ca. vrij­dag 17 febru­a­ri 2023

Van­af 23 janu­a­ri recon­stru­eert Bos­ka­lis het wes­te­lij­ke deel van de Kool­tuin­weg, om pre­cies te zijn tus­sen Hout­han­del Van Rijn en Val­ken­burg-West. Het oude asfalt en de fun­de­ring wor­den ver­wij­derd, hier­bij moe­ten ook in het ver­le­den toe­ge­pas­te “slak­ken” uit het weg­li­chaam wor­den ver­wij­derd. Hoog­oven­slak­ken zijn tot en met de jaren ‘90 op gro­te schaal als weg­fun­de­ring toe­ge­past in Neder­land. Ver­vol­gens wordt de Kool­tuin­weg opnieuw opge­bouwd en aan­slui­tend geasfalteerd.

Gevol­gen voor bestem­ming- en fiets­ver­keer maan­dag 23 janu­a­ri t/​m ca. vrij­dag 17 febru­a­ri 2023

Om de werk­zaam­he­den vei­lig te kun­nen uit­voe­ren, is de door­gaan­de ver­bin­ding N441-Zon­ne­veld­slaan van­af maan­dag 23 janu­a­ri ca. 4 weken (t/​m vrij­dag 17 febru­a­ri) afge­slo­ten voor al het verkeer.

Fiet­sers wor­den omge­leid via Val­ken­burg (dorps­kern):

  • van­uit Kat­wijk aan Zee/​N441 naar Lei­den: volg de advies­rou­te via fiets­knoop­pun­ten 87 en 89
  • van­uit Lei­den naar Kat­wijk aan Zee: volg de advies­rou­te via fiets­knoop­pun­ten 87, 89 en 93

Bestem­mings­ver­keer kan van­af één zij­de de woning/​bedrijf bereiken:

  • Van Pari­don, fami­lie Hoge­wo­ning, Hout­han­del van Rijn: een­zij­di­ge bereik­baar­heid via roton­de Katwijk/​N441
  • Ach­ter­weg, volks­tui­nen­com­plex, Oude Broek­weg, Kool­tuin­weg 31-37: een­zij­di­ge bereik­baar­heid via de Zonneveldslaan/​Achterweg

Land­bouw­ver­keer gebruikt de tij­de­lij­ke N206.

Plan­ning

De plan­ning is onder voor­be­houd van weers­om­stan­dig­he­den en de voort­gang van de werk­zaam­he­den. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen van de plan­ning com­mu­ni­ce­ren wij via de Bou­w­App van Bos­ka­lis en in de weke­lij­ke bouwup­da­te op de web­si­te en op Facebook.