Op ver­zoek van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft aan­ne­mer Comol5 voor de Rijn­land­Rou­te een minu­ti­eus plan uit­ge­dacht voor de ver­bre­ding van de A44 en de ver­nieu­wing van via­duc­ten, brug en tun­nel. De A44 wordt ste­vig aan­ge­past maar blijft onder­tus­sen wel gewoon open. De ver­schil­len­de werk­zaam­he­den en meer­de­re kunst­wer­ken bin­nen het pro­ject vra­gen om een uit­ge­brei­de fase­ring met behoor­lij­ke uit­da­gin­gen. Tijd voor een gesprek hier­over met pro­ject­ma­na­ger Wim Guis van Comol5.

Ruim­te maken in vijf stappen

De werk­zaam­he­den heb­ben we opge­deeld in vijf fasen, die nodig zijn om ervoor te zor­gen dat het ver­keer op de A44 geen of nau­we­lijks hin­der onder­vindt van de werk­zaam­he­den”, ver­telt Wim. “De A4 is een belang­rij­ke rijks­weg met een onder­lig­gend wegen­net, en we wer­ken dan ook met veel ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes samen. Daar­naast stem­men we af met de ver­schil­len­de gemeen­ten en water­schap­pen en met de bedrij­ven in de omge­ving. In de eer­ste fase heb­ben we de A44 omge­legd, om ruim­te te maken voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Omme­dijk. Hier­mee maken we de aan­slui­ting op de ver­diep­te lig­ging van de nieu­we N434.

De twee­de fase was het rea­li­se­ren van een zoge­he­ten diver­ge­ren­de dia­man­taan­slui­ting bij Lei­den-West. Dat is een spe­ci­a­le krui­sing die in Neder­land nog niet eer­der was toe­ge­past. Dit type krui­sing neemt min­der ruim­te in beslag waar­door er ook weer ruim­te ont­staat om te bou­wen zon­der de door­stro­ming van het ver­keer te beper­ken. In de der­de fase heb­ben we de A44 ver­legd naar het wes­ten en gaan we naar de vier­de fase, waar­in we de oost­kant van de via­duc­ten bou­wen. In de vijf­de fase zor­gen we ervoor dat alles rond­om de A44 in gebruik geno­men kan wor­den en er een eind­si­tu­a­tie gecre­ëerd wordt. Dan is het weer ‘busi­ness as usu­al’ voor de weg­ge­brui­kers”.

Uit­da­ging: de kunstwerken

In het aan te pas­sen stuk van de A44 zit­ten via­duc­ten, een brug en een fiets­tun­nel, de zoge­he­ten kunst­wer­ken. Het meest noor­de­lijk ligt het via­duct over de Robert Boy­le­weg. Naar het zui­den toe komen we bij het via­duct over de N206, de Ples­man­laan, waar­in de fiets­tun­nel paral­lel aan de N206 is geïn­te­greerd. Daar­na komen we bij de brug over de Oude Rijn. Bij deze brug gaan we iets anders te werk. Waar bij de ande­re kunst­wer­ken iets nieuws wordt gebouwd waar­na het oude wordt afge­bro­ken, behou­den we de bestaan­de brug over de Oude Rijn. Deze is ver­ste­vigd om de levens­duur te ver­len­gen. De oude brug was een beweeg­ba­re brug, die tij­dens het werk is gefixeerd. De nieu­we brug is een vas­te brug.

Tot slot zijn er dan het via­duct over de Omme­dijk­se­weg en het knoop­punt Omme­dijk, dat geïn­te­greerd is in de ver­diep­te lig­ging. In de gehe­le fase­ring pakt Comol5 eerst de hoofd­rij­baan rich­ting Den Haag aan, later de hoofd­rij­baan rich­ting Amster­dam. Zo kan het ver­keer te allen tij­de door­rij­den over de A44.

Hui­di­ge stand van het werk

We gaan nu een vol­gen­de belang­rij­ke fase in en we ver­wach­ten zomer 2021 de eind­si­tu­a­tie op de A44 bereikt te heb­ben. Dan wordt er nog wel aan de N434 gewerkt, en knoop­punt Omme­dijk is gereed maar nog niet in gebruik. Dan heb­ben we er met ver­een­de krach­ten een groot pro­ject opzit­ten, in com­plexe fase­rings­stap­pen. En dat ter­wijl het ver­keer gewoon kon door­rij­den, een belang­rij­ke voor­waar­de van de pro­vin­cie. We kij­ken dan terug op een prach­ti­ge samen­wer­king van alle dis­ci­pli­nes tus­sen ont­werp, voor­be­rei­ding en uit­voe­ring van de werkzaamheden.

Bron: GWW arti­kel — Jan Mol