Momen­teel wordt er door Bos­ka­lis gewerkt aan het uit­bag­ge­ren van de water­gang in de park­strook langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Voor deze werk­zaam­he­den gebruikt Bos­ka­lis een kraan­ma­chi­ne. Om vei­lig bij de water­gang te kun­nen komen en de knot­wil­gen die langs de water­gang staan niet te bescha­di­gen, wor­den de knot­wil­gen langs de water­gang gesnoeid. 

De snoei­werk­zaam­he­den star­ten vrij­dag 6 novem­ber en duren onge­veer 2 werk­da­gen. De gesnoei­de tak­ken van de knot­wil­gen wor­den door Bos­ka­lis opge­sla­gen, om ze later (voor zover moge­lijk) te gebrui­ken voor de te rea­li­se­ren wand/​patio bij de school.