Om de sta­bi­li­teit van de ver­diep­te lig­ging te kun­nen waar­bor­gen gaat Bos­ka­lis meer Beau­mix toe­pas­sen in de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De water­druk van bui­ten de ver­diep­te lig­ging blijkt in dit gebied zo groot dat er meer neer­waart­se druk nodig is in de ver­diep­te lig­ging om een vei­li­ge con­struc­tie te kun­nen realiseren.

Dit is de con­clu­sie van een inter­ne kwa­li­teits­con­tro­le van Bos­ka­lis. De water­druk van bui­ten de ver­diep­te lig­ging in dit gebied, blijkt zo groot dat meer neer­waarts druk nodig is om te komen tot een even­wichts­si­tu­a­tie. Dat bete­kent met ande­re woor­den dat meer gewicht moet wor­den toe­ge­voegd, boven­op de folie­con­struc­tie. Met toe­pas­sing van het zwaar­de­re Beau­mix wordt een sta­bie­le situ­a­tie bereikt, waar­bij de druk van het grond­wa­ter goed onder con­tro­le blijft. Dit is voor­al bij toe­kom­stig onder­houd aan de weg, waar­mee graaf­werk­zaam­he­den gepaard gaan, essentieel.

Beau­mix is een gecer­ti­fi­ceer­de cir­cu­lai­re bouw­stof die vrij toe­pas­baar is en vol­doet aan de wet­te­lij­ke eisen uit het Besluit bodem­kwa­li­teit. Ook de voor­ge­no­men aan­scher­pin­gen van de staats­se­cre­ta­ris vor­men geen belem­me­ring voor de toe­pas­sing van Beau­mix. De afge­lo­pen maan­den is het pro­duc­tie­pro­ces van Beau­mix ver­der geoptimaliseerd.

De aan­ne­mer en de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie zijn zich er van bewust dat door het toe­pas­sen van extra Beau­mix zor­gen uit het ver­le­den opnieuw boven kun­nen komen. De pro­vin­cie laat mede daar­om een extra con­tro­le op de bere­ke­nin­gen uit­voe­ren door een ande­re orga­ni­sa­tie om er zeker van te zijn dat de juis­te afwe­gin­gen zijn gemaakt. De resul­ta­ten wor­den in juni ver­wacht. Onder­tus­sen zet de aan­ne­mer het werk voort, omdat uit­stel gro­te gevol­gen heeft voor de voort­gang van het pro­ject. Als de uit­komst van de con­tro­le daar aan­lei­ding toe geeft, wor­den er pas­sen­de maat­re­ge­len genomen.

Meer infor­ma­tie over (de toe­pas­sing van) Beau­mix en de onder­zoe­ken die naar dit mate­ri­aal zijn uit­ge­voerd, staan op de pagi­na Beau­mix.

Tij­de­lij­ke weg lan­ger in gebruik

In mei 2022 heeft Bos­ka­lis uit voor­zorg een aan­vraag inge­diend voor het ver­len­gen van de ver­gun­ning van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg tot 1 juli 2023. Als gevolg van boven­staan­de situ­a­tie is de buf­fer in de plan­ning voor tegen­val­lers - die er nog in beperk­te mate was - ver­val­len. Dat bete­kent dat de tij­de­lij­ke weg lan­ger in gebruik zal zijn, tot uiter­lijk 1 juli 2023, zodat de regio bereik­baar blijft tij­dens de werkzaamheden.

Brief aan Pro­vin­ci­a­le Staten

Zie ook de Brief aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten.