N206 Tjalmaweg

De ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg krijgt 2 x 2 rijstroken en wordt voor een deel verdiept aangelegd. Met de verbreding en overige aanpassingen is de weg goed op de toekomst voorbereid.

Beau­mix2023-03-02T15:20:50+01:00

Aan­ne­mer Bos­ka­lis werkt in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Bos­ka­lis maakt daar­bij voor de opho­ging en voor­be­las­ting van diver­se pro­ject­on­der­de­len gebruik van de gecer­ti­fi­ceer­de bouw­stof Beau­mix. In de omge­ving van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg leven vra­gen en zor­gen over Beau­mix en de moge­lij­ke nega­tie­ve effec­ten op het mili­eu. Onlangs zijn er twee onder­zoe­ken uit­ge­voerd naar de toe­pas­sing van Beaumix.

Hier vind je alle infor­ma­tie over het pro­duct Beau­mix, de toe­pas­sing ervan en de con­clu­sies van de twee onder­zoe­ken die zijn uit­ge­voerd. Veel­ge­stel­de vra­gen heb­ben wij in een Q en A ver­werkt. Mocht je na het lezen van de infor­ma­tie nog vra­gen heb­ben, dan kun je deze stel­len via de con­tact­ge­ge­vens onder­aan de pagina.

Rol­ver­de­ling bij het toe­pas­sen en con­tro­le­ren van Beaumix
 • Aan­ne­mer Boskalis
  Bos­ka­lis is uit­voe­rend aan­ne­mer en is er ver­ant­woor­de­lijk voor dat vol­gens wet- en regel­ge­ving en bin­nen de kaders van het con­tract wordt gewerkt.
 • Pro­vin­cie Zuid-Hol­land als opdrachtgever
  De pro­vin­cie Zuid-Hol­land — als opdracht­ge­ver — toetst de plan­nen en ont­wer­pen van Bos­ka­lis. De pro­vin­cie krijgt ook alle par­tij­keu­rin­gen van de Beau­mix en con­tro­leert deze zelf ook.
 • Gemeen­te Kat­wijk, pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Omge­vings­dienst West-Hol­land als bevoegd gezag
  De gemeen­te Kat­wijk is bevoegd gezag in het kader Besluit bodem­kwa­li­teit. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is bevoegd gezag als het gaat om toe­pas­sing van de zorg­plicht van­uit de Wet bodem­be­scher­ming. De pro­vin­cie heeft de uit­voe­ring hier­van neer­ge­legd bij de Omge­vings­dien­sten. Kat­wijk valt bin­nen het beheers­ge­bied van de Omge­vings­dienst West-Holland.
Keten­on­der­zoek: pro­ces van pro­duc­tie tot trans­port Beaumix

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft van­uit het opdracht­ge­ver­schap keten­on­der­zoek (een audit) laten uit­voe­ren naar het hele pro­ces van pro­duc­tie, opslag en trans­port van de Beau­mix die bij de Tjal­ma­weg is gebruikt.

Het doel van dit keten­on­der­zoek was om te con­tro­le­ren of het pro­ces voor opslag, pro­duc­tie en trans­port van de Beau­mix, zoals die is toe­ge­past bij de Tjal­ma­weg, vol­doet aan de gel­den­de wet- en regel­ge­ving en dat alle kwa­li­teits­pro­ces­sen juist zijn doorlopen.

De con­clu­sie uit het keten­on­der­zoek is dat de Beau­mix die toe­ge­past is op de Tjal­ma­weg het pro­ces cor­rect heeft door­lo­pen. De pro­ces­sen vol­doen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.

Onder­zoek naar gehal­te genor­meer­de zwa­re meta­len in Beaumix

De pro­vin­cie heeft van­uit haar rol als bevoegd gezag voor de Wet bodem­be­scher­ming, samen met de gemeen­te Kat­wijk, opdracht gege­ven aan de Omge­vings­dienst West-Hol­land om de bouw­stof te onder­zoe­ken. Aan­lei­ding was het feit dat door omwo­nen­den in de Beau­mix ver­bran­de bat­te­rij­en en plas­tics waren aan­ge­trof­fen. Het doel was erach­ter te komen of de bouw­stof vol­doet aan de gel­den­de wet- en regel­ge­ving. Onaf­han­ke­lijk inge­ni­eurs­bu­reau Antea heeft onder­zoek gedaan naar de aan­we­zig­heid van zwa­re meta­len (waar­on­der anti­moon), anio­nen (zou­ten en zuren) en de stof PAK in de Beaumix.

De con­clu­sie van het onder­zoek is dat de bouw­stof Beau­mix, gebruikt bij de aan­leg van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk, vol­doet aan de wet­te­lij­ke eisen en door aan­ne­mer Bos­ka­lis recht­ma­tig is toe­ge­past. Dat bete­kent dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk niet hand­ha­vend zul­len optreden.Meer infor­ma­tie over dit onder­zoek vind je op de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk.

Wat bete­ke­nen de uit­kom­sten voor het project?

Voor het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg bete­kent dit dat het pro­ject zon­der aan­vul­len­de maat­re­ge­len wordt voort­ge­zet. Aan­ne­mer Bos­ka­lis zal in augustus/​september 2021 nieu­we Beau­mix ten behoe­ve van het pro­ject aan­voe­ren en toepassen.

Meer infor­ma­tie
 • Je leest in de Q en A meer over Beau­mix, het keten­on­der­zoek en de toe­pas­sing van Beau­mix door aan­ne­mer Bos­ka­lis. Je vindt hier ook het toets­ver­slag van het keten­on­der­zoek en een publieks­vrien­de­lij­ke toelichting.
 • Meer infor­ma­tie over het onder­zoek en de onder­zoeks­re­sul­ta­ten genor­meer­de zwa­re meta­len in Beau­mix vind je op de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk.
Vra­gen

Aan­vul­lend onder­zoek Beaumix

24 december 2020|

De gemeente Katwijk geeft in januari een inhoudelijke reactie op het rapport van KSV. Tevens voert de gemeente - ondanks dat de partijkeuringen daar geen aanleiding toe geven - een extra onderzoek uit naar de gebruikte Beaumix. De provincie verleent uiteraard haar volle medewerking aan het aanvullende onderzoek van de gemeente

Ga naar de bovenkant