N206 Tjalmaweg

De ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg krijgt 2 x 2 rijstroken en wordt voor een deel verdiept aangelegd. Met de verbreding en overige aanpassingen is de weg goed op de toekomst voorbereid.

Beaumix2024-01-30T16:40:43+01:00

Aannemer Boskalis werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan de N206 ir. G. Tjalmaweg. Boskalis maakt daarbij voor de ophoging en voorbelasting van diverse projectonderdelen gebruik van de gecertificeerde bouwstof Beaumix. In de omgeving van de N206 ir. G. Tjalmaweg leven vragen en zorgen over Beaumix en de mogelijke negatieve effecten op het milieu. Onlangs zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar de toepassing van Beaumix.

Hier vind je alle informatie over het product Beaumix, de toepassing ervan en de conclusies van de twee onderzoeken die zijn uitgevoerd. Veelgestelde vragen hebben wij in een Q en A verwerkt. Mocht je na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kun je deze stellen via de contactgegevens onderaan de pagina.

Rolverdeling bij het toepassen en controleren van Beaumix
 • Aannemer Boskalis
  Boskalis is uitvoerend aannemer en is er verantwoordelijk voor dat volgens wet- en regelgeving en binnen de kaders van het contract wordt gewerkt.
 • Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever
  De provincie Zuid-Holland — als opdrachtgever — toetst de plannen en ontwerpen van Boskalis. De provincie krijgt ook alle partijkeuringen van de Beaumix en controleert deze zelf ook.
 • Gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst West-Holland als bevoegd gezag
  De gemeente Katwijk is bevoegd gezag in het kader Besluit bodemkwaliteit. De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag als het gaat om toepassing van de zorgplicht vanuit de Wet bodembescherming. De provincie heeft de uitvoering hiervan neergelegd bij de Omgevingsdiensten. Katwijk valt binnen het beheersgebied van de Omgevingsdienst West-Holland.
Ketenonderzoek: proces van productie tot transport Beaumix

De provincie Zuid-Holland heeft vanuit het opdrachtgeverschap ketenonderzoek (een audit) laten uitvoeren naar het hele proces van productie, opslag en transport van de Beaumix die bij de Tjalmaweg is gebruikt.

Het doel van dit ketenonderzoek was om te controleren of het proces voor opslag, productie en transport van de Beaumix, zoals die is toegepast bij de Tjalmaweg, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en dat alle kwaliteitsprocessen juist zijn doorlopen.

De conclusie uit het ketenonderzoek is dat de Beaumix die toegepast is op de Tjalmaweg het proces correct heeft doorlopen. De processen voldoen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.

Onderzoek naar gehalte genormeerde zware metalen in Beaumix

De provincie heeft vanuit haar rol als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming, samen met de gemeente Katwijk, opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst West-Holland om de bouwstof te onderzoeken. Aanleiding was het feit dat door omwonenden in de Beaumix verbrande batterijen en plastics waren aangetroffen. Het doel was erachter te komen of de bouwstof voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Onafhankelijk ingenieursbureau Antea heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de stof PAK in de Beaumix.

De conclusie van het onderzoek is dat de bouwstof Beaumix, gebruikt bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk, voldoet aan de wettelijke eisen en door aannemer Boskalis rechtmatig is toegepast. Dat betekent dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk niet handhavend zullen optreden.Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van de gemeente Katwijk.

Wat betekenen de uitkomsten voor het project?

Voor het project N206 ir. G. Tjalmaweg betekent dit dat het project zonder aanvullende maatregelen wordt voortgezet. Aannemer Boskalis zal in augustus/september 2021 nieuwe Beaumix ten behoeve van het project aanvoeren en toepassen.

Meer informatie
 • Je leest in de Q en A meer over Beaumix, het ketenonderzoek en de toepassing van Beaumix door aannemer Boskalis. Je vindt hier ook het toetsverslag van het ketenonderzoek en een publieksvriendelijke toelichting.
 • Meer informatie over het onderzoek en de onderzoeksresultaten genormeerde zware metalen in Beaumix vind je op de website van de gemeente Katwijk.
Vragen
 • Als je een vraag heeft over het ketenonderzoek, kun je die stellen per mail: tjalmaweg@rijnlandroute.nl.
 • Vragen over het onderzoek genormeerde zware metalen kun je aan de gemeente Katwijk stellen per mail: rijnlandroute@katwijk.nl , per telefoon: 071 – 406 50 00 of via het contactformulier op www.katwijk.nl
 • Jouw vragen over de toepassing van Beaumix bij het project kun je op diverse manieren stellen aan aannemer Boskalis.

Aanvullend bodemonderzoek na lekkage drainagewater

13 november 2023|

Op dit moment wordt het drainagewater uit de pompkelder onder de Tjalmaweg afgevoerd. Dit is nodig om het waterniveau in de verdiepte ligging op het gewenste peil te houden. Voor het overhevelen van het drainagewater naar de vrachtwagens die het water vervoeren, zijn de waterslangen via een koppeling op de watercontainer aangesloten.

Resultaten eerste meting waterkwaliteit N206 ir. G. Tjalmaweg bekend

4 oktober 2023|

Vanaf begin 2023 wordt in opdracht van de gemeente Katwijk 10 jaar lang de kwaliteit van het grondwater- en oppervlaktewater rond de Tjalmaweg gecontroleerd. Het doel is te monitoren of er als gevolg van het gebruik van de bouwstof Beaumix bodemvreemde stoffen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen. Uit de eerste metingen blijkt dat wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen voor het oppervlakte- en grondwater. In het drainagewater in de pompkelder onder de Tjalmaweg zijn stoffen aangetroffen die in verband kunnen staan met Beaumix. Uit voorzorg heeft de provincie besloten de drainage af te sluiten.

Ga naar de bovenkant