Waar plek is en moge­lijk­he­den zijn, com­pen­se­ren we groen dat voor de bouw van de Rijn­land­Rou­te ver­wij­derd moest wor­den. De eer­ste plek waar je de komen­de tijd meer groen zult zien, is in de mid­den­berm van de A44. Op het eer­ste gezicht niet een plek waar je veel groen ver­wacht, maar hier wor­den ruim 6.000 plan­ten aan­ge­bracht om de hoge hagen die al langs de N44 staan door te zet­ten. Dit is voor een deel gebeurd in de nacht van 5 novem­ber. Ook de zij­ber­men en taluds van de A44 zul­len de komen­de win­ter opnieuw inge­plant worden.

Hagen van 4 meter hoog

De A44 is ont­staan door het opwaar­de­ren van de his­to­ri­sche Rijks­straat­weg, op één van de strand­wal­len van Was­se­naar. De weg heeft altijd al een groen karak­ter gehad. Door her­plant én het ver­der door­trek­ken van deze hagen rich­ting Lei­den-West, ver­ster­ken we dit groe­ne beeld. De hagen bestaan uit vel­des­doorn, ook wel Spaan­se aak genoemd. Dit is een soort die goed past bij deze streek, niet veel­ei­send is, snel groeit, een com­pac­te groei­wij­ze heeft met veel tak­ken en een mooie herfstkleur.

In de mid­den­berm krijgt de haag uit­ein­de­lijk een hoog­te van 4 meter. De hagen in de zij­ber­men staan voor een groot deel voor geluids­scher­men; daar wordt de hoog­te aan­ge­past aan de hoog­te van het scherm. Ter hoog­te van Knoop­punt Omme­dijk wor­den de hagen kort onder­bro­ken, zodat er zicht is over de pol­ders aan weers­zij­den van de A44. Langs de lus aan de west­kant van de knoop komt juist een lage haag om te voor­ko­men dat kop­lam­pen van auto’s het bui­ten­ge­bied inschijnen.

Groen langs de RijnlandRoute

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: Behou­den wat kan, her­stel waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Dat doen we op ver­schil­len­de plek­ken rond­om de Rijn­land­Rou­te.

Foto’s & video: Imoti