Op zon­dag 1 augus­tus wordt de tij­de­lij­ke N206 in gebruik geno­men. Al het auto­ver­keer zal tot eind 2022 van deze weg gebruik maken, met een maxi­mum­snel­heid van 50 km/​uur. Een dag later, maan­dag 2 augus­tus, start de aan­leg van de (deels) ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Via een water­dich­te folie­con­struc­tie bouwt Bos­ka­lis de nieu­we, ver­diep­te en ver­bre­de, Tjal­ma­weg. Deze metho­de zorgt voor min­der hin­der, daar­naast tref­fen Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land aan­vul­len­de maat­re­ge­len om de hin­der voor de direc­te omge­ving zoveel moge­lijk te beperken.

Ver­diep­te ligging

Bos­ka­lis start het werk aan de ver­diep­te lig­ging met de ont­man­te­ling van de hui­di­ge Tjal­ma­weg, brengt daar­na dam­wan­den aan en ont­graaft ver­vol­gens de bouw­kuip. Daar­na legt de aan­ne­mer een folie­con­struc­tie aan die zorgt voor een water­dich­te basis voor de nieu­we Tjal­ma­weg. Deze bouw­me­tho­de heeft diver­se voor­de­len t.o.v. een beton­nen con­struc­tie: een kor­te­re uit­voe­rings­tijd, min­der geluids­over­last, min­der vracht­ver­keer en min­der gebruik van mate­ri­a­len, zoals beton. Ondanks de maat­re­ge­len die wor­den getrof­fen om hin­der tot een mini­mum te beper­ken, kun­nen de werk­zaam­he­den hin­der voor de omge­ving geven.

Weg­ge­brui­kers en rei­zi­gers met het OV

Auto­mo­bi­lis­ten op de N206 rij­den van augus­tus t/​m uiter­lijk eind 2022 (plan­ning onder voor­be­houd) over de tij­de­lij­ke weg langs de bouw­kuip van de ver­diep­te lig­ging. De snel­heid wordt ver­laagd van 80 km/​u naar 50 km/​u. Dit om de geluids­hin­der voor omwo­nen­den zoveel moge­lijk te beper­ken. In de tij­de­lij­ke situ­a­tie kan het ver­keer van­uit Lei­den naar Valkenburg/’t Duy­frak - behal­ve via het kruis­punt N206/​Voorschoterweg - ook na het kruis­punt van­af de tij­de­lij­ke N206 rechts­af slaan naar de nieu­we roton­de Voorschoterweg/​Torenvlietslaan. Ver­keer uit Valkenburg/’t Duy­frak naar Kat­wijk kan behal­ve via het kruis­punt N206/​Voorschoterweg ook via de roton­de rechts­af de tij­de­lij­ke N206 op rij­den rich­ting Katwijk.

Langs de tij­de­lij­ke N206 wor­den ter hoog­te van het inmid­dels gesloop­te Ach­ter­weg­vi­a­duct bus­hal­tes gere­a­li­seerd. De zui­de­lij­ke hal­te is via de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug (met trap­pen en een fiets­goot) toe­gan­ke­lijk. Rei­zi­gers kun­nen gedu­ren­de de uit­voe­ring­fa­se dus gebruik blij­ven maken van het OV (Open­baar Vervoer).

De reeds inge­stel­de omlei­din­gen voor fiet­sers door het dorp Val­ken­burg blij­ven gedu­ren­de de werk­zaam­he­den aan de ver­diep­te lig­ging in stand. De omlei­din­gen zijn door mid­del van bor­den aangeduid.

Nacht­af­slui­tin­gen N206

In ver­band met de inrich­ting van het nieu­we kruis­punt N206 - Voor­scho­ter­weg wordt de N206 op twee avonden/​nachten afgesloten:

  • Vrij­dag 30 juli 20.00 uur - zater­dag 31 juli 06.00 uur
  • Zater­dag 31 juli 20.00 uur - zon­dag 1 augus­tus 10.00 uur

Het ver­keer wordt via bor­den omgeleid.

Meer infor­ma­tie en con­tact met Boskalis

In ons eer­de­re nieuws­be­richt lees je meer over de ver­diep­te lig­ging en de open­stel­ling van de tij­de­lij­ke N206 en wat dit bete­kent voor de omge­ving, auto­mo­bi­lis­ten en rei­zi­gers met het OV.

Aan­ne­mer Bos­ka­lis infor­meert de omge­ving via de Bou­w­App, klank­bord­groe­pen met omwo­nen­den, bewo­ners­brie­ven en het (digi­taal) spreek­uur over de werk­zaam­he­den. En via onze weke­lijk­se bericht op Facebook blijf je ook op de hoog­te van de werk­zaam­he­den. Bos­ka­lis is bereik­baar voor vra­gen en opmer­kin­gen over het werk, con­tact­ge­ge­vens vind je op de pagi­na Con­tact met Bos­ka­lis.