Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, wordt de tijdelijke N206 op zondag 1 augustus aanstaande in gebruik genomen. Boskalis start daarna met de aanleg van de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. De aannemer ontmantelt als eerste de oude Tjalmaweg, brengt dan damwanden aan en ontgraaft vervolgens de bouwkuip. Daarna legt Boskalis een folieconstructie aan die zorgt voor een waterdichte basis voor de nieuwe Tjalmaweg. Deze bouwmethode heeft een aantal voordelen t.o.v. een betonnen constructie: een kortere uitvoeringstijd, minder geluidsoverlast, minder vrachtverkeer en minder gebruik van materialen, zoals beton. Boskalis en provincie Zuid-Holland treffen diverse aanvullende maatregelen om de hinder van het werk en van de tijdelijke weg voor de directe omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Desalniettemin zal de aanleg gepaard gaan met hinder.

Planning en fasering

De komende periode wordt gewerkt aan de afbouw van de tijdelijke N206. Dit houdt in dat de onderlagen worden geasfalteerd en de “bovenbouw” wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan het aanbrengen van barriers met geluidschermen (inclusief fotoprintdoek), verkeersborden, geleiderails, afwerken van de bermen en het plaatsen van openbare verlichting. In de week voor de openstelling (naar verwachting zondag 1 augustus) worden de definitieve deklaag (zogeheten stil asfalt) en de belijning aangebracht.

Tijdens de bouw van de verdiepte ligging, die naar verwachting tot eind 2022 duurt, wordt het doorgaande verkeer – over de tijdelijke N206 – langs het bouwterrein geleid. Het verkeer op de N206 heeft hierdoor nauwelijks tot geen hinder van de bouwwerkzaamheden. Ook woningen, bedrijven en percelen blijven gedurende de bouw bereikbaar.

In overleg met de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland, politie, brandweer en vervoersbedrijf Arriva is afgestemd dat deze ingebruikname in één keer – met het oog op verkeershinder en verkeersveiligheid – de voorkeur heeft boven een ingebruikname in fasen. Dit zorgt voor minder verkeersomzettingen, minder weekendafsluitingen en een eenduidiger en dus veiliger wegbeeld. Het westelijke deel van de tijdelijke N206 is hierdoor wel wat langer in gebruik dan bij een gefaseerde aanleg.

Als de tijdelijke N206 niet meer in gebruik is, kan het snelfietspad langs de Tjalmaweg worden aangelegd en de inrichting van de parkstrook worden afgerond. Deze werkzaamheden zijn gepland voor de 1e helft van 2023.

Hinderbeperkende maatregelen

De aanpak van Boskalis gaat uit van een aanleg van de verdiepte ligging met een folieconstructie. Deze methode heeft een aantal voordelen t.o.v. een betonnen constructie:

  • Duurzaamheid; de folieconstructie vergt relatief weinig materiaal (significant minder beton en wapeningstaal). Daardoor zijn er minder transportbewegingen nodig van zwaar materieel;
  • De bouwperiode is – t.o.v. een betonnen constructie – relatief kort en minder intensief;
  • Omdat het verkeer tijdens de bouw langs het werkterrein wordt geleid, kan het bouwverkeer grotendeels via de bouwkuip rijden, gescheiden van het overige verkeer.

Boskalis treft – naast de hinderbeperkende eigenschappen van de bouwmethode, diverse maatregelen om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken:

  • Het verlagen van de verkeerssnelheid van 80 km/u naar 50 km/u;
  • Het plaatsen van tijdelijke geluidschermen langs de dorpszijde van de tijdelijke N206. De panelen die ter hoogte van Duinzicht en Veldzicht worden geplaatst krijgen een fotoprint aan de dorpszijde. De schermen verminderen het geluid van de tijdelijke weg en van de werkzaamheden nog wat meer dan de noisebarriers (een betonnen voet met daarop een geluidsabsorberend doek) die Boskalis in eerste instantie wilde plaatsen.
Aanvullende hinderbeperkende maatregelen

Naast de maatregelen die Boskalis inzet, treft de provincie, op advies van de omgeving (werkgroep) nog een aantal aanvullende maatregelen om de hinder verder te beperken:

  • De tijdelijke N206 wordt voorzien van stil asfalt;
  • Basisschool De Dubbelburg heeft subsidie ontvangen voor een ventilatiesysteem in locatie Valkenhorst en het plaatsen van drie tijdelijke lokalen op locatie Duyfrak. Dit ontlast locatie Valkenhorst en het vermindert het (fiets)verkeer tussen beide vestigingen;
  • Bij de locatie Valkenhorst van basisschool De Dubbelburg is eind april een geluidsreducerende wand geplaatst bestaande uit wilgentakken die (deels) afkomstig zijn van de geknotte wilgen in de parkstrook. De wand neemt, naast geluidsreductie, ook het zicht weg op de werkzaamheden en de tijdelijke weg;
  • Na iedere schoolvakantie begeleidt een verkeersregelaar een week lang het verkeer op het kruispunt Voorschoterweg/Marinus Poststraat (onderdeel van de fietsomleiding).
Kruispunt N206/Voorschoterweg

De provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis hebben daarnaast – naar aanleiding van zorgen in de omgeving en op verzoek van de gemeente Katwijk – de plannen geoptimaliseerd voor de tijdelijke verkeerssituatie bij het kruispunt N206/Voorschoterweg. Dit kruispunt blijft tot en met de zomer van 2022 open voor al het verkeer.

Wat verandert er voor weggebruikers en reizigers met het OV?

Automobilisten op de N206 rijden van augustus t/m uiterlijk eind 2022 (planning onder voorbehoud) over de tijdelijke weg langs de bouwkuip van de verdiepte ligging. De snelheid wordt verlaagd van 80 km/u naar 50 km/u. Dit om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De gewijzigde snelheid wordt via onder andere snelheidsborden aangegeven. Het aantal verkeersfaseringen (veranderingen) op de weg blijft beperkt. Dat is duidelijker voor de weggebruiker en daarmee verkeersveiliger.

In de tijdelijke situatie heeft verkeer vanuit Leiden naar Valkenburg/’t Duyfrak – behalve via het kruispunt N206/Voorschoterweg – ook de mogelijkheid om na het kruispunt vanaf de tijdelijke N206 rechtsaf te slaan naar de nieuwe rotonde Voorschoterweg/Torenvlietslaan. Verkeer uit Valkenburg/’t Duyfrak naar Katwijk kan in de tijdelijke situatie, behalve via het kruispunt N206/Voorschoterweg, ook via de rotonde rechtsaf de tijdelijke N206 op rijden richting Katwijk.

Langs de tijdelijke N206 worden ter hoogte van het huidige (te slopen) Achterwegviaduct bushaltes gerealiseerd die via de tijdelijke voetgangersbrug (met trappen en een fietsgoot) toegankelijk zijn. Reizigers kunnen gedurende de uitvoeringfase dus gebruik blijven maken van het OV (Openbaar Vervoer).

Lopende beroepszaak tegen vergunningen

Tegen de vergunningen voor de tijdelijke N206 loopt nog een beroepszaak bij de Raad van State. Het is op dit moment niet bekend wanneer de Raad van State de beroepszaak behandelt en een uitspraak doet. De voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De geldigheid van vergunning is daarmee ingegaan op de dag na die uitspraak. Dat betekent dat de werkzaamheden en ook de ingebruikname van de tijdelijke verlegging kunnen doorgaan.

Meer informatie en contact met Boskalis

De komende periode houden wij je op de hoogte van de vorderingen van het werk aan de tijdelijke weg en de voorbereidingen voor de aanleg van de verdiepte ligging. Aannemer Boskalis informeert de omgeving via de BouwApp, klankbordgroepen met omwonenden, bewonersbrieven en het (digitaal) spreekuur over de werkzaamheden. Ook is Boskalis bereikbaar voor vragen en opmerkingen over het werk, contactgegevens kun je vinden op de pagina contact Boskalis.