Als de werk­zaam­he­den vol­gens plan­ning ver­lo­pen, wordt de tij­de­lij­ke N206 op zon­dag 1 augus­tus aan­staan­de in gebruik geno­men. Bos­ka­lis start daar­na met de aan­leg van de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De aan­ne­mer ont­man­telt als eer­ste de oude Tjal­ma­weg, brengt dan dam­wan­den aan en ont­graaft ver­vol­gens de bouw­kuip. Daar­na legt Bos­ka­lis een folie­con­struc­tie aan die zorgt voor een water­dich­te basis voor de nieu­we Tjal­ma­weg. Deze bouw­me­tho­de heeft een aan­tal voor­de­len t.o.v. een beton­nen con­struc­tie: een kor­te­re uit­voe­rings­tijd, min­der geluids­over­last, min­der vracht­ver­keer en min­der gebruik van mate­ri­a­len, zoals beton. Bos­ka­lis en pro­vin­cie Zuid-Hol­land tref­fen diver­se aan­vul­len­de maat­re­ge­len om de hin­der van het werk en van de tij­de­lij­ke weg voor de direc­te omge­ving zoveel als moge­lijk te beper­ken. Des­al­niet­te­min zal de aan­leg gepaard gaan met hinder.

Plan­ning en fasering

De komen­de peri­o­de wordt gewerkt aan de afbouw van de tij­de­lij­ke N206. Dit houdt in dat de onder­la­gen wor­den geas­fal­teerd en de “boven­bouw” wordt gere­a­li­seerd. Denk hier­bij aan het aan­bren­gen van bar­riers met geluid­scher­men (inclu­sief fot­oprint­doek), ver­keers­bor­den, gelei­de­rails, afwer­ken van de ber­men en het plaat­sen van open­ba­re ver­lich­ting. In de week voor de open­stel­ling (naar ver­wach­ting zon­dag 1 augus­tus) wor­den de defi­ni­tie­ve dek­laag (zoge­he­ten stil asfalt) en de belij­ning aangebracht.

Tij­dens de bouw van de ver­diep­te lig­ging, die naar ver­wach­ting tot eind 2022 duurt, wordt het door­gaan­de ver­keer - over de tij­de­lij­ke N206 - langs het bouw­ter­rein geleid. Het ver­keer op de N206 heeft hier­door nau­we­lijks tot geen hin­der van de bouw­werk­zaam­he­den. Ook wonin­gen, bedrij­ven en per­ce­len blij­ven gedu­ren­de de bouw bereikbaar.

In over­leg met de gemeen­te Kat­wijk, de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, poli­tie, brand­weer en ver­voers­be­drijf Arri­va is afge­stemd dat deze inge­bruik­na­me in één keer - met het oog op ver­keers­hin­der en ver­keers­vei­lig­heid - de voor­keur heeft boven een inge­bruik­na­me in fasen. Dit zorgt voor min­der ver­keers­om­zet­tin­gen, min­der week­en­d­af­slui­tin­gen en een een­dui­di­ger en dus vei­li­ger weg­beeld. Het wes­te­lij­ke deel van de tij­de­lij­ke N206 is hier­door wel wat lan­ger in gebruik dan bij een gefa­seer­de aanleg.

Als de tij­de­lij­ke N206 niet meer in gebruik is, kan het snel­fiets­pad langs de Tjal­ma­weg wor­den aan­ge­legd en de inrich­ting van de park­strook wor­den afge­rond. Deze werk­zaam­he­den zijn gepland voor de 1e helft van 2023.

Hin­der­be­per­ken­de maatregelen

De aan­pak van Bos­ka­lis gaat uit van een aan­leg van de ver­diep­te lig­ging met een folie­con­struc­tie. Deze metho­de heeft een aan­tal voor­de­len t.o.v. een beton­nen constructie:

  • Duur­zaam­heid; de folie­con­struc­tie vergt rela­tief wei­nig mate­ri­aal (sig­ni­fi­cant min­der beton en wape­nings­taal). Daar­door zijn er min­der trans­port­be­we­gin­gen nodig van zwaar materieel;
  • De bouw­pe­ri­o­de is - t.o.v. een beton­nen con­struc­tie - rela­tief kort en min­der intensief;
  • Omdat het ver­keer tij­dens de bouw langs het werk­ter­rein wordt geleid, kan het bouw­ver­keer gro­ten­deels via de bouw­kuip rij­den, geschei­den van het ove­ri­ge verkeer.

Bos­ka­lis treft – naast de hin­der­be­per­ken­de eigen­schap­pen van de bouw­me­tho­de, diver­se maat­re­ge­len om de hin­der voor omwo­nen­den zoveel moge­lijk te beperken:

  • Het ver­la­gen van de ver­keers­snel­heid van 80 km/​u naar 50 km/​u;
  • Het plaat­sen van tij­de­lij­ke geluid­scher­men langs de dorps­zij­de van de tij­de­lij­ke N206. De pane­len die ter hoog­te van Duin­zicht en Veld­zicht wor­den geplaatst krij­gen een fot­oprint aan de dorps­zij­de. De scher­men ver­min­de­ren het geluid van de tij­de­lij­ke weg en van de werk­zaam­he­den nog wat meer dan de noi­se­bar­riers (een beton­nen voet met daar­op een geluids­ab­sor­be­rend doek) die Bos­ka­lis in eer­ste instan­tie wil­de plaatsen.
Aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maatregelen

Naast de maat­re­ge­len die Bos­ka­lis inzet, treft de pro­vin­cie, op advies van de omge­ving (werk­groep) nog een aan­tal aan­vul­len­de maat­re­ge­len om de hin­der ver­der te beperken:

  • De tij­de­lij­ke N206 wordt voor­zien van stil asfalt;
  • Basis­school De Dub­bel­burg heeft sub­si­die ont­van­gen voor een ven­ti­la­tie­sys­teem in loca­tie Val­ken­horst en het plaat­sen van drie tij­de­lij­ke loka­len op loca­tie Duy­frak. Dit ont­last loca­tie Val­ken­horst en het ver­min­dert het (fiets)verkeer tus­sen bei­de vestigingen;
  • Bij de loca­tie Val­ken­horst van basis­school De Dub­bel­burg is eind april een geluids­re­du­ce­ren­de wand geplaatst bestaan­de uit wil­gen­tak­ken die (deels) afkom­stig zijn van de geknot­te wil­gen in de park­strook. De wand neemt, naast geluids­re­duc­tie, ook het zicht weg op de werk­zaam­he­den en de tij­de­lij­ke weg;
  • Na iede­re school­va­kan­tie bege­leidt een ver­keers­re­ge­laar een week lang het ver­keer op het kruis­punt Voorschoterweg/​Marinus Post­straat (onder­deel van de fietsomleiding).
Kruis­punt N206/​Voorschoterweg

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis heb­ben daar­naast - naar aan­lei­ding van zor­gen in de omge­ving en op ver­zoek van de gemeen­te Kat­wijk - de plan­nen geop­ti­ma­li­seerd voor de tij­de­lij­ke ver­keers­si­tu­a­tie bij het kruis­punt N206/​Voorschoterweg. Dit kruis­punt blijft tot en met de zomer van 2022 open voor al het verkeer.

Wat ver­an­dert er voor weg­ge­brui­kers en rei­zi­gers met het OV?

Auto­mo­bi­lis­ten op de N206 rij­den van augus­tus t/​m uiter­lijk eind 2022 (plan­ning onder voor­be­houd) over de tij­de­lij­ke weg langs de bouw­kuip van de ver­diep­te lig­ging. De snel­heid wordt ver­laagd van 80 km/​u naar 50 km/​u. Dit om de geluids­hin­der voor omwo­nen­den zoveel moge­lijk te beper­ken. De gewij­zig­de snel­heid wordt via onder ande­re snel­heids­bor­den aan­ge­ge­ven. Het aan­tal ver­keers­fa­se­rin­gen (ver­an­de­rin­gen) op de weg blijft beperkt. Dat is dui­de­lij­ker voor de weg­ge­brui­ker en daar­mee verkeersveiliger.

In de tij­de­lij­ke situ­a­tie heeft ver­keer van­uit Lei­den naar Valkenburg/’t Duy­frak - behal­ve via het kruis­punt N206/​Voorschoterweg - ook de moge­lijk­heid om na het kruis­punt van­af de tij­de­lij­ke N206 rechts­af te slaan naar de nieu­we roton­de Voorschoterweg/​Torenvlietslaan. Ver­keer uit Valkenburg/’t Duy­frak naar Kat­wijk kan in de tij­de­lij­ke situ­a­tie, behal­ve via het kruis­punt N206/​Voorschoterweg, ook via de roton­de rechts­af de tij­de­lij­ke N206 op rij­den rich­ting Katwijk.

Langs de tij­de­lij­ke N206 wor­den ter hoog­te van het hui­di­ge (te slo­pen) Ach­ter­weg­vi­a­duct bus­hal­tes gere­a­li­seerd die via de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug (met trap­pen en een fiets­goot) toe­gan­ke­lijk zijn. Rei­zi­gers kun­nen gedu­ren­de de uit­voe­ring­fa­se dus gebruik blij­ven maken van het OV (Open­baar Vervoer).

Lopen­de beroeps­zaak tegen vergunningen

Tegen de ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke N206 loopt nog een beroeps­zaak bij de Raad van Sta­te. Het is op dit moment niet bekend wan­neer de Raad van Sta­te de beroeps­zaak behan­delt en een uit­spraak doet. De voor­lo­pi­ge voor­zie­ning is door de Raad van Sta­te afge­we­zen. De gel­dig­heid van ver­gun­ning is daar­mee inge­gaan op de dag na die uit­spraak. Dat bete­kent dat de werk­zaam­he­den en ook de inge­bruik­na­me van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging kun­nen doorgaan.

Meer infor­ma­tie en con­tact met Boskalis

De komen­de peri­o­de hou­den wij je op de hoog­te van de vor­de­rin­gen van het werk aan de tij­de­lij­ke weg en de voor­be­rei­din­gen voor de aan­leg van de ver­diep­te lig­ging. Aan­ne­mer Bos­ka­lis infor­meert de omge­ving via de Bou­w­App, klank­bord­groe­pen met omwo­nen­den, bewo­ners­brie­ven en het (digi­taal) spreek­uur over de werk­zaam­he­den. Ook is Bos­ka­lis bereik­baar voor vra­gen en opmer­kin­gen over het werk, con­tact­ge­ge­vens kun je vin­den op de pagi­na con­tact Bos­ka­lis.