Bos­ka­lis heeft voor het pro­ject een infor­ma­tie­ruim­te inge­richt in de bouw­keet in Val­ken­burg, aan de Zon­ne­veld­slaan. Tij­dens het weke­lijk­se spreek­uur op don­der­dag­mid­dag van 12.30 – 16.00 uur kun je langs­ko­men om infor­ma­tie over het pro­ject te krij­gen. Er is dan een pro­ject­me­de­wer­ker aan­we­zig om al jouw vra­gen te beant­woor­den. Er kan ook een afspraak gemaakt wor­den om op een ander moment langs te komen.

Let op: zolang de coron­a­maat­re­ge­len van kracht zijn, vra­gen wij bezoe­kers om voor­af een afspraak te maken als zij de bouw­keet wil­len bezoe­ken.

Routekaart keet Boskalis
..

Con­tact­ge­ge­vens Bos­ka­lis

Wij vin­den het belang­rijk om ieder­een te infor­me­ren over de werk­zaam­he­den en bereik­baar te zijn voor vra­gen of mel­din­gen. Bos­ka­lis is als volgt bereik­baar:

..

Blijf op de hoog­te

Berich­ten over de werk­zaam­he­den vind je op de web­si­te en via de Bou­w­App. Meld je aan voor de nieuws­al­erts op de web­si­te en ont­vang het laat­ste nieuws direct in je mail­box. De Bou­w­App instal­leer je op jouw tele­foon of tablet. Je ont­vangt dan een bericht van alle nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Daar­naast kun je via de Bou­w­App direct con­tact met het omge­vings­team van Bos­ka­lis opne­men. Via de Bou­w­App wordt regel­ma­tig jouw mening gevraagd over een actu­eel onder­werp dat speelt rond de bouw­werk­zaam­he­den.
..

Hoe instal­leer je de bou­w­app:
  1. Down­load de Bou­w­App gra­tis in de app­sto­re (Goog­le, Apple of Win­dows) QR code BouwApp Boskalisof door de QR-code te scan­nen
  2. Ga naar ‘zoek pro­ject’
  3. Zoek op “Tjal­ma­weg”
  4.  Selec­teer pro­ject
  5.  Klik op ‘Toe­voe­gen aan favo­rie­ten’