Per 13 sep­tem­ber wordt bij aan­slui­ting Lei­den-West de defi­ni­tie­ve ver­keers­si­tu­a­tie open­ge­steld. De belang­rijk­ste wij­zi­ging is dat afrit 8 (zowel van­uit Amster­dam als Den Haag) uit twee delen bestaat, waar­bij ver­keer naar Kat­wijk en Lei­den bei­den hun eigen afrit krij­gen. Op deze manier hoeft er min­der ver­keer te krui­sen en is er meer capa­ci­teit om het ver­keer af te wik­ke­len. Om de nieu­we aan­slui­ting te kun­nen maken is de N206 tus­sen de A44 en Kat­wijk in het week­end voor­af­gaand aan de inge­bruik­na­me afge­slo­ten.

Afscheid van gevloch­ten diamantaansluiting

In de afge­lo­pen 2,5 jaar was bij Lei­den-West een zoge­he­ten gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting in gebruik die het moge­lijk maak­te de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te uit te voe­ren waar­bij het ver­keer vei­lig en vlot kon door­stro­men. Nu de defi­ni­tie­ve situ­a­tie wordt aan­ge­legd, ver­valt de gevloch­ten diamantaansluiting.

Toe/​afrit Lei­den-Zuid vervalt

Tege­lij­ker­tijd met de inge­bruik­na­me van de defi­ni­tie­ve ver­keers­si­tu­a­tie bij Lei­den-West komt de hui­di­ge afrit Lei­den-Zuid (A44 van­uit Den Haag) en toe­rit Lei­den-Zuid (A44 rich­ting Den Haag) te ver­val­len. Ver­keer vanuit/​naar o.a.. de Leid­se wijk de Ste­vens­hof maakt van­af 13 sep­tem­ber gebruik van aan­slui­ting Lei­den-West (8). Lei­den-Zuid is van­af 2023 een toe-/af­rit op de N434, de ver­diep­te lig­ging en geboor­de tun­nel tus­sen de A44 en de A4.