Nb dit bericht is op 3/​12 aan­ge­past. In een eer­de­re ver­sie van dit bericht stond niet expli­ciet ver­meld dat de ver­lich­ting langs de bouw­weg tij­dens de werk­zaam­he­den wordt aan­ge­zet. Omdat dit goed zicht­baar is van­uit de naast­ge­le­gen woon­wijk, is dat nu toe­ge­voegd. Tij­dens de Kerst­va­kan­tie wordt er niet gewerkt en staat de ver­lich­ting niet aan.

Eind deze maand star­ten we met het ont­man­te­len van de tun­nel­boor­ma­chi­ne aan de kant van de ontvangstschacht/​Stevenshof. Het gaat om het boor­schild en de voor­ste volg­wa­gen. De ach­ter­ste drie volg­wa­gens zijn in de afge­lo­pen weken ach­ter­uit de tun­nel uit­ge­re­den en wor­den op het bouw­ter­rein van de A4 uit elkaar gehaald en afgevoerd.

Plan­ning

De plan­ning voor de werk­zaam­he­den bij de ont­vangst­schacht ziet eruit als volgt:

  • Op dit moment voe­ren we voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit, waar­on­der het vast las­sen van de hijs­ogen, waar­aan de ver­schil­len­de onder­de­len straks de bouw­kuip uit kun­nen wor­den gehesen.
  • Rond 30 novem­ber bou­wen we de hijs­kraan op. Van­af begin decem­ber wor­den de delen van het boor­schild, inclu­sief het graaf­wiel, uit de bouw­kuip gehe­sen. Dat duurt onge­veer drie weken, tot aan de feestdagenperiode.
  • Tij­dens de feest­da­gen­pe­ri­o­de voe­ren we geen werk­zaam­he­den uit.
  • Van­af maan­dag 4 janu­a­ri star­ten we met de voor­ste volg­wa­gen. Het demon­te­ren, uit­hij­sen en afvoe­ren van de volg­wa­gen duurt ook onge­veer 3 weken.

Net zoals bij de ont­man­te­ling van de tun­nel­boor­ma­chi­ne na het boren van de eer­ste tun­nel­buis, kun­nen de demon­ta­ge­werk­zaam­he­den hoor­baar zijn in de omge­ving. In de maan­den decem­ber en janu­a­ri zal er ’s avonds en ’s nachts moe­ten wor­den door­ge­werkt. Waar moge­lijk zul­len we de werk­zaam­he­den die geluids­over­last kun­nen geven, zoals het slij­pen, over­dag uit­voe­ren. Omdat er ’s avonds en ’s nachts wordt gewerkt, is het nood­za­ke­lijk om de ver­lich­ting langs de bouw­weg aan te zet­ten. We zul­len ervoor zor­gen dat deze ver­lich­ting tij­dens de feest­da­gen­pe­ri­o­de (van 19 decem­ber t/​m 3 janu­a­ri) wordt uitgezet.

Recy­cling & hergebruik

De onder­de­len van het boor­schild en de eer­ste volg­wa­gen wor­den via de bouw­weg naar de A44 afge­voerd. Zo’n 25% waar­de­vol­le onder­de­len gaat terug naar de fabriek van fabri­kant Her­ren­knecht in Duits­land en wordt na revi­sie gebruikt voor nieu­we tun­nel­boor­ma­chi­nes. Het ove­ri­ge mate­ri­aal wordt gerecycled.