De werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg kun­nen ver­der. Bur­ger­ini­ti­a­tief Kat­wijk Smart Vill­la­ge, enke­le bewo­ners en enke­le onder­ne­mers wil­den het werk laten schor­sen tot een uit­spraak in de beroeps­pro­ce­du­re, maar de Raad van Sta­te heeft dit afge­we­zen. Dit bete­kent dat er begon­nen kan wor­den met het kap­pen van bomen voor de ver­leg­ging van de N206, zoals eer­der in okto­ber is aan­ge­ge­ven.

De bomen die gekapt wor­den, wor­den in het pro­ject gecom­pen­seerd in afstem­ming met de gemeen­te Kat­wijk. De bomen­com­pen­sa­tie wordt nog in detail uit­ge­werkt door aan­ne­mer Bos­ka­lis. Daar­over volgt op een later moment meer infor­ma­tie. Ande­re voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den, zoals het ver­plaat­sen van (bescherm­de) dier­soor­ten uit de water­gang in de park­strook en het dem­pen van de water­gang zijn al uit­ge­voerd omdat hier­voor al ver­gun­nin­gen waren afgegeven.

Aan­dacht voor de omgeving

Pro­vin­cie en Bos­ka­lis rea­li­se­ren zich dat de uit­spraak teleur­stel­lend kan zijn voor de omge­ving. Aan­ne­mer Bos­ka­lis bena­drukt dat de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den met gro­te zorg wordt uit­ge­voerd. Bos­ka­lis treft hier­voor een aan­tal hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len. Deze maat­re­ge­len wor­den aan­ge­vuld met extra hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len, waar­voor de pro­vin­cie Zuid-Hol­land 2,5 mil­joen euro beschik­baar heeft gesteld. Deze maat­re­ge­len zijn in over­leg met de omge­ving bepaald.

Werk­zaam­he­den de komen­de periode

De vol­gen­de ver­volg­werk­zaam­he­den wor­den de komen­de peri­o­de uitgevoerd:

  • Van­af vrij­dag 27 novem­ber a.s. wor­den de bomen gekapt voor zowel de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 als ook voor de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. Dit duurt ca. 2 weken. Hout dat bruik­baar is voor de te rea­li­se­ren wand/​patio bij de school wordt opgeslagen.
  • Graaf­werk­zaam­he­den voor de nieu­we water­gang in de parkstrook.
  • Na het gra­ven van de nieu­we water­gang zal de aan­plant van bomen aan de noord­zij­de van deze water­gang plaats­vin­den, even­als de aan­leg van een wandelpad.
  • De ver­leg­ging van kabels en lei­din­gen in de parkstrook.
  • Een deel van het fiets­pad in de park­strook moet voor de werk­zaam­he­den wor­den opgebroken.
  • De water­gang in de park­strook is opge­schoond en deels al gedempt. Hier­op volgt het aan­bren­gen van voor­be­las­ting en de afbouw van de tij­de­lij­ke N206 na de jaar­wis­se­ling. Hier­over volgt later meer informatie.

Het fiets­pad in de park­strook blijft in ver­band met de werk­zaam­he­den afge­slo­ten. Fiet­sers wor­den omge­leid via de reeds inge­stel­de omleidingsroutes.

Omge­vings­ver­gun­nin­gen en beroep

De ver­zoe­ken om voor­lo­pi­ge voor­zie­ning die zijn afge­we­zen, betref­fen de vol­gen­de vergunningen:

  • Ver­gun­ning voor het tij­de­lijk afwij­ken van het bestem­mings­plan en het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den in ver­band met het ver­leg­gen van de N206 (deel westzijde);
  • Ver­gun­ning voor het tij­de­lijk afwij­ken van het bestem­mings­plan en het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den in ver­band met het ver­leg­gen van de N206 (deel oostzijde);
  • Ver­gun­ning voor het kap­pen van 122 ver­gun­ning­plich­ti­ge bomen (deels te kap­pen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 en deels voor de defi­ni­tie­ve situatie).

Naast de ver­zoe­ken om voor­lo­pi­ge voor­zie­ning is er ook beroep van­uit de omge­ving aan­ge­te­kend tegen deze 3 omge­vings­ver­gun­nin­gen. Het is nog niet bekend wan­neer de Raad van Sta­te een uit­spraak doet in de beroepsprocedure.

Meer infor­ma­tie

Het besluit van de Raad van Sta­te leest u op de web­si­te van de Raad van Sta­te.