Van maan­dag 17 okto­ber t/​m vrij­dag 18 novem­ber is de rou­te Achterweg/​Kooltuinweg afge­slo­ten voor door­gaand ver­keer. In deze peri­o­de voert Bos­ka­lis eerst werk­zaam­he­den uit aan de Ach­ter­weg bij aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost en daar­na aan de Kool­tuin­weg tus­sen de 2 nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen. Door­gaand ver­keer is in deze peri­o­de niet moge­lijk, het ver­keer wordt via bor­den omge­leid. Fiet­sers rij­den via de dorps­kern Val­ken­burg en het land­bouw­ver­keer rijdt over het voor­ma­li­ge vlieg­kamp­ter­rein. Bestem­min­gen (wonin­gen, bedrij­ven, per­ce­len, volks­tui­nen) blij­ven (van­uit één rich­ting) bereik­baar voor alle verkeer.

Werk­zaam­he­den maan­dag 17 okto­ber t/​m vrij­dag 29 oktober

Van 17 t/​m 29 okto­ber ver­richt Bos­ka­lis werk­zaam­he­den aan de Ach­ter­weg bij aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost. Het betreft de vol­gen­de werkzaamheden:

 • Opbre­ken van het oude asfalt en de fun­de­ring van de Ach­ter­weg en ont­gra­ven oude weglichaam;
 • Aan­leg nieu­we tra­cé van de Achterweg;
 • Asfal­te­ren (eer­ste 2 lagen, de defi­ni­tie­ve dek­laag volgt later) van het weg­vak tus­sen het nieu­we tra­cé van de Ach­ter­weg en het via­duct van aan­slui­ting Valkenburg-Oost.
Werk­zaam­he­den maan­dag 31 okto­ber t/​m vrij­dag 18 november

Aan­slui­tend op de werk­zaam­he­den aan de Ach­ter­weg, vol­gen de werk­zaam­he­den aan de Kool­tuin­weg op het deel tus­sen de 2 onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen. De Kool­tuin­weg wordt opge­knapt. Als gevolg van het ver­wij­de­ren van de dam­wan­den wor­den de slech­te plek­ken en ver­zak­kin­gen in het asfalt her­steld. Hier­aan wordt tus­sen cir­ca 31 okto­ber en 18 novem­ber gewerkt, waar­bij het ver­keer ook wordt omge­leid en bege­leid (bebor­ding en ver­keers­re­ge­laars). Meer infor­ma­tie volgt te zij­ner tijd via de BouwApp.

Afslui­ting Achterweg/​Kooltuinweg en bestemmingsverkeer

Om de werk­zaam­he­den aan zowel de Ach­ter­weg als aan de Kool­tuin­weg vei­lig uit te kun­nen voe­ren, wordt de rou­te Achterweg/​Kooltuinweg voor al het door­gaan­de ver­keer afge­slo­ten van maan­dag 17 okto­ber tot en met vrij­dag 18 novem­ber. Wonin­gen, bedrij­ven, per­ce­len en volks­tui­nen langs de Ach­ter­weg en Kool­tuin­weg blij­ven (van­uit één rich­ting) bereik­baar voor alle verkeer:

 • Maan­dag 17 t/​m vrij­dag 29 okto­ber: alle bestem­min­gen zuid­oos­te­lijk van aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost zijn bereik­baar via de Zonneveldslaan/​Achterweg. Alle bestem­min­gen noord­wes­te­lijk van aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost zijn bereik­baar via de N441/​Kooltuinweg. Alle aan­wo­nen­den wor­den per­soon­lijk geïnformeerd.
 • Maan­dag 31 okto­ber t/​m vrij­dag 18 novem­ber: het is op dit moment nog niet pre­cies bekend van­af wel­ke zij­de de bestem­min­gen langs de Kool­tuin­weg (gedeel­te tus­sen de 2 onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen) tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Kool­tuin­weg bereik­baar zijn. Bewoners/​bedrijven wor­den met behulp van ver­keers­re­ge­laars door of langs het werk­vak geleid.
Omlei­din­gen door­gaand verkeer:
 • Fiet­sers via het dorp Valkenburg:
  - van­uit Kat­wijk aan Zee/​N441 naar Lei­den: volg de advies­rou­te via fiets­knoop­pun­ten 87 en 89
  - van­uit Lei­den naar Kat­wijk aan Zee: volg de advies­rou­te via fiets­knoop­pun­ten 87, 89 en 93
 • Land­bouw­ver­keer via het voor­ma­lig vliegkamp:
  - deze omlei­ding geldt tij­dens werk­tij­den van Bos­ka­lis, omdat de omlei­ding loopt via het werk­ter­rein van Boskalis.
 • Auto­ver­keer via de tij­de­lij­ke N206
Plan­ning

De plan­ning is onder voor­be­houd en afhan­ke­lijk van de voort­gang van het werk en de weers­om­stan­dig­he­den. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen van deze plan­ning com­mu­ni­ce­ren wij via de Bou­w­App van Bos­ka­lis en in de weke­lijk­se bouwup­da­te op de web­si­te en op Facebook.