Van vrij­dag­avond 24 mei 20.00 uur tot en met 27 mei 08.00 uur vin­den bij Lei­den-West (N206/​A44) weg­werk­zaam­he­den plaats. Hier wordt dan een zoge­he­ten gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting aan­ge­legd. Deze aan­slui­ting houdt Lei­den-West bereik­baar tij­dens de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en ver­be­tert de door­stro­ming van het ver­keer. De nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie treedt maan­dag 27 mei om 08.00 uur in wer­king. Met behulp van deze simu­la­tie kan de weg­ge­brui­ker alvast vier rou­tes van de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting verkennen.

Beperk­te ver­keers­hin­der in de avond/​nacht

Om de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting aan te leg­gen zijn in het week­end van 24-27 mei in de avond/​nacht enke­le toe- en afrit­ten afge­slo­ten. Over­dag (08.00-19.00 uur) is er geen hin­der voor het ver­keer en zijn alle rich­tin­gen van de N206 /​ A44 beschik­baar. Voor fiet­sers en voet­gan­gers wij­zigt er niets. Zij wor­den sinds medio maart met bor­den omgeleid.

Omlei­din­gen
..
 • Vrij­dag 24 mei avond/​nacht (19.00-08.00 uur)
  A44 rich­ting Amster­dam: afslui­ting afrit Lei­den (8). Ver­keer wordt omge­leid via Oegst­geest (afrit 7)
 • Zater­dag 25 mei avond/​nacht (19.00-08.00 uur)
  N206: afslui­ting toe­rit A44 rich­ting Amster­dam. Ver­keer wordt omge­leid via Lei­den naar Oegst­geest (A44 afrit 7)
  A44 rich­ting Den Haag: afslui­ting afrit Lei­den (8). Ver­keer wordt omge­leid via Oegst­geest (afrit 7) of via N448 /​ N447 door Voor­scho­ten via Leiden.
 • Zon­dag 26 mei avond/​nacht (19.00-08.00 uur)
  A44 rich­ting Amster­dam: afslui­ting afrit Lei­den (8). Ver­keer wordt omge­leid via Oegst­geest (afrit 7).
Gevloch­ten diamantaansluiting

Op deze dia­mant­slui­ting wordt het door­gaan­de ver­keer op een natuur­lij­ke manier naar de juis­te rij­strook geleid. Hier­door rijdt het ver­keer over een kor­te leng­te aan de lin­ker­kant van de weg. Het ver­keer wordt met ver­keers­lich­ten, belij­ning, ver­keers­bor­den, bar­riers en zicht­scher­men tus­sen de rij­stro­ken in goe­de banen geleid.