In het week­end van vrij­dag 5 mei 21.00 uur tot en met maan­dag 8 mei 05.00 uur is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten, tus­sen de N441/​Wassenaarseweg en de A44 (Lei­den-West). Ook de Toren­vliet­brug, het via­duct Val­ken­burg-Oost en de Toren­vliet­slaan (van­af de roton­de) zijn dan afge­slo­ten. De afslui­ting is nodig voor afron­den­de werk­zaam­he­den van aan­ne­mers Comol5 en Bos­ka­lis. Omdat er dit week­end geen ver­keer over de Tjal­ma­weg rijdt, is er op zater­dag 6 mei de Open Dag Tjal­ma­weg. Belang­stel­len­den kun­nen de nieu­we weg dan verkennen.

Werk­zaam­he­den

Comol5 brengt in dit week­end de laat­ste asfalt­laag aan bij de aan­slui­ting met de Toren­vliet­brug (oost­zij­de) tus­sen de A44 en de Toren­vliet­brug. Om het nieu­we asfalt goed aan te laten slui­ten moet er ook wor­den gefreesd, wat hoor­baar kan zijn in de direc­te omge­ving. Bos­ka­lis werkt onder ande­re bij de afrit van de Tjal­ma­weg van­uit Lei­den naar VB-Oos­t/­Val­ken­burg dorp en op de Torenvlietbrug.

Omlei­din­gen

Ver­keer wordt omge­leid via borden.

  • Auto­mo­bi­lis­ten van­uit Leiden/​Amsterdam/​Den Haag wor­den omge­leid via de N444 (Voor­hout).
  • Auto­mo­bi­lis­ten van­uit Den Haag, Was­se­naar of Katwijk/​Noordwijk wor­den omge­leid via de N441 (Was­se­naar).

De toe- en afrit­ten van en naar de A44 zijn beschik­baar, met uit­zon­de­ring van de afrit rich­ting Kat­wijk: die is afge­slo­ten. Er rij­den dat week­end geen bus­sen over de Torenvlietbrug/​Tjalmaweg. Hulp­dien­sten mogen het werk passeren.

Open­baar vervoer

Alle bus­sen die nor­ma­li­ter over de N206 rij­den, rij­den via de rou­te van bus 38 (via Haag­sche Schouw, Voor­scho­ter­weg, onder de Toren­vliet­brug door rich­ting dorp Val­ken­burg. Kijk voor de meest actu­e­le reis­in­for­ma­tie op www.arriva.nl.

Fiet­sers

Het fiets­pad over de Toren­vliet­brug blijft open. Het deel waar gewerkt wordt (tus­sen de Toren­vliet­brug en de A44 wordt afge­schermd voor fiet­sers, van­we­ge de ver­keers­vei­lig­heid tij­dens de werkzaamheden.