Op zater­dag 6 mei 2023 orga­ni­se­ren de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis de Open Dag Tjal­ma­weg. In ver­band met afron­den­de werk­zaam­he­den is de Tjal­ma­weg dat week­end afge­slo­ten. Juist omdat er dan geen auto’s rij­den, kun­nen we de Open Dag op zater­dag 6 mei orga­ni­se­ren. Vei­lig en op afstand van de werk­zaam­he­den mogen omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den een­ma­lig de Tjal­ma­weg met de lamel­len­wand en via­duct Val­ken­burg-Oost van dicht­bij komen bekij­ken. Een unie­ke gele­gen­heid om over de nieu­we weg te lopen en fiet­sen, dus zorg dat je erbij bent! Er zijn infor­ma­tie­kraam­pjes, een speur­tocht en een kleur­plaat­wed­strijd voor kinderen. 

Pro­gram­ma Open Dag Tjalmaweg

Je mag de nieu­we Tjal­ma­weg tus­sen 10.00 uur en 15.00 uur van dicht­bij ver­ken­nen: wan­de­lend, fiet­send (op thuis ver­sier­de fiet­sen), step­pend of op rol­ler­ska­tes. De rou­te van de Open Dag Tjal­ma­weg start op het via­duct Val­ken­burg-Oost (Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae). Van­af dit via­duct loop je door de ver­diep­te lig­ging tot onge­veer via­duct Val­ken­burg-West (De Cas­tra). Op de fiets of ska­tes kun je wat ver­der door: bij­na tot aan de N441/​Wassenaarseweg.

Speur­tocht

Al lopend kun je een speur­tocht vol­gen, zo kom je leu­ke feitjes over het pro­ject te weten. Boven­op via­duct Val­ken­burg-Oost zijn er infor­ma­tie­kraam­pjes en voor kof­fie, thee en limo­na­de wordt gezorgd. Er is ook een friet­kraam voor een snack (op eigen kosten).

Kleur­plaat voor kinderen

Kin­de­ren (basis­school­leef­tijd) kun­nen een kleur­plaat down­lo­a­den. Deze kleur­plaat mogen ze tij­dens de open dag inle­ve­ren; de mooi­ste cre­a­ties krij­gen een prijs­je. Uiter­lijk 16 mei ont­van­gen de prijs­win­naars per­soon­lijk bericht. Kleur­pla­ten kun je ook opha­len bij het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te.

Infor­ma­tie en aanmelden

Voor een goe­de bereik­baar­heid en een pret­tig en vei­lig bezoek is aan­mel­den nodig. Alle infor­ma­tie over het pro­gram­ma, de spel­re­gels en de bereik­baar­heid van de open dag vind je op de pagi­na van de open dag.

Na de Open Dag

Tot aan de zomer werkt Bos­ka­lis ver­der aan de afbouw van via­duct Val­ken­burg-West en de onder­door­gang voor de HOV-bus­baan. Dit geldt ook voor de inrich­ting van de park­strook en de aan­leg van het snel­fiets­pad aan de noord­zij­de van de Tjal­ma­weg. Volg hier­voor de weke­lijk­se bouwup­da­tes op de web­si­te en de Bou­w­App van Boskalis.