Op zater­dag 6 mei 2023 orga­ni­se­ren de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis de Open Dag Tjal­ma­weg. Wij nodi­gen ieder­een uit om tus­sen 10.00 uur en 15.00 uur de nieu­we Tjal­ma­weg te komen ver­ken­nen: wan­de­lend, fiet­send (op je thuis ver­sier­de fiets), step­pend of op rol­ler­ska­tes. Meld je met­een aan via onder­staan­de knop. 
..

..
Sinds begin april rij­den er al auto’s over de nieu­we N206 ir. G. Tjal­ma­weg. In het week­end van zater­dag 6 mei is de Tjal­ma­weg ech­ter afge­slo­ten voor het ver­keer in ver­band met afron­den­de werk­zaam­he­den. Juist omdat er dat week­end geen auto’s rij­den, kun­nen we de Open Dag op zater­dag 6 mei orga­ni­se­ren. Vei­lig en op afstand van de werk­zaam­he­den mogen omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den een­ma­lig de Tjal­ma­weg met de lamel­len­wand en via­duct Val­ken­burg-Oost van dicht­bij komen bekij­ken. Een unie­ke gele­gen­heid om over de nieu­we weg te lopen en fiet­sen, dus zorg dat je erbij bent!
..

 • Datum: Zater­dag 6 mei 2023
 • Tijd: 10.00 - 15.00 uur (laat­ste groep start om 14.00 uur)
 • Loca­tie: N206 ir. G. Tjal­ma­weg: tus­sen het via­duct Val­ken­burg-Oost (Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae) en de N441 /​Wassenaarseweg)
 • Adres: De in- en uit­gang is aan de noord­zij­de van de Tjal­ma­weg, ter hoog­te van de Toren­vliet­slaan (roton­de) in Valkenburg.
Aankondiging open dag Tjalmaweg
Wat is er te doen?

Bij aan­komst kun je boven­op het meest oos­te­lij­ke via­duct Val­ken­burg-Oost (Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae) infor­ma­tie­kra­men vin­den over het pro­ject, de Rijn­land­Rou­te en Bos­ka­lis Neder­land. Voor kof­fie, thee en limo­na­de wordt gezorgd en er zijn kraam­pjes met snacks.

Je mag de nieu­we Tjal­ma­weg wan­de­lend, op je (thuis ver­sier­de) fiets, step of rol­ler­ska­tes ver­ken­nen. De rou­te van de Open Dag Tjal­ma­weg start op het via­duct Val­ken­burg-Oost. Van­af dit via­duct loop je door de ver­diep­te lig­ging tot onge­veer via­duct Val­ken­burg-West (De Cas­tra). Op de fiets of ska­tes kun je wat ver­der door: bij­na tot aan de N441/​Wassenaarseweg.

Speur­tocht

Al lopend over de nieu­we Tjal­ma­weg kun je een speur­tocht vol­gen. Zo kom je, samen met vrien­den, of fami­lie, de leuk­ste feitjes over het pro­ject te weten.

Kleur­plaat voor kinderen

Kinde­ren (basis­school­leef­tijd) kun­nen een kleur­plaat down­lo­a­den. Deze kleur­plaat mogen ze tij­dens de open dag inle­ve­ren; de mooi­ste cre­a­ties krij­gen een prijs­je. Uiter­lijk 16 mei ont­van­gen de prijs­win­naars per­soon­lijk bericht. Kleur­pla­ten kun je ook opha­len bij het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te.

Aan­mel­den

Voor een goe­de bereik­baar­heid en een pret­tig bezoek aan de Open Dag Tjal­ma­weg is aan­mel­den nodig. Meld je aan via onder­staan­de knop.
..

..

Bereik­baar­heid

De Open Dag Tjal­ma­weg is goed te voet, per fiets of het open­baar ver­voer te berei­ken. Wij advi­se­ren drin­gend om niet met de auto te komen, van­we­ge de week­en­d­af­slui­ting van de Tjal­ma­weg en de omlei­dings­rou­tes. Boven­dien is er geen par­keer­ge­le­gen­heid bij het evenement.

Open­baar vervoer

De lijn­bus­sen van Arri­va stop­pen bij de bus­hal­te Toren­vliet­slaan. Hier van­daan loop je bin­nen 2 minu­ten naar de entree van de open dag. Op www.arriva.nl kun je de reis­app van Glim­ble down­lo­a­den; hier­mee kun je goed­ko­per rei­zen. Voor ove­ri­ge reis­in­for­ma­tie ga je naar www.9292.nl.

Fiets­rou­te

Kom je op de fiets van­uit Lei­den? Houd er dan reke­ning mee dat de fiets­on­der­door­gang onder de A44 is afge­slo­ten. Je kunt wel over de Toren­vliet­brug fiet­sen. Kijk op het kaartje voor de rou­te naar de entree van de open dag bij de roton­de Torenvlietslaan.

Fietsroutes naar de open dag

Spel­re­gels Open Dag Tjalmaweg
 • De Tjal­ma­weg is begaan­baar voor men­sen van alle leef­tij­den, ook met een kin­der­wa­gen, rol­la­tor of rolstoel.
 • Gemo­to­ri­seer­de voer­tui­gen zijn niet toegestaan.
 • Volg de aan­wij­zin­gen van de mede­wer­kers op.
 • Kin­de­ren mogen alleen onder bege­lei­ding van een vol­was­se­ne de nieu­we weg op.
 • Huis­die­ren zijn niet toegestaan.
 • Er wor­den tij­dens de open dag foto’s gemaakt en gebruikt voor (soci­al) media.
 • Je betreedt het ter­rein op eigen risico.

..

Infor­ma­tie­cen­trum RijnlandRoute

Het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te is op zater­dag 6 mei gesloten.