De aan­leg van de nieu­we N434 tus­sen de A4 en A44 bij Lei­den is een groot pro­ject. Het is dan ook niet zo gek dat het ver­an­de­rin­gen met zich mee­brengt voor de weg­ge­brui­kers. Wat kom je straks zoal tegen op de A44 en A4, en bij de afrit­ten Lei­den-Zuid en Leiden-West?

A44, van­uit Den Haag van en naar Leiden-Zuid

In de nieu­we situ­a­tie van­uit Lei­den Zuid naar Den Haag, rij je via de Haag­se Schouw­weg en de N206 naar de toe­rit Lei­den-West. Omge­keerd van­uit Den Haag naar Lei­den-Zuid, neem je van­af de A44 de afslag Lei­den-West. Daar­na sla je twee keer rechts­af om rich­ting Lei­den-Zuid te rijden.

Wat ver­an­dert er en waarom?

Op dit moment neem je sim­pel­weg de gelijk­na­mi­ge aan­slui­ting Lei­den-Zuid. In de nieu­we situ­a­tie is ‘Lei­den-Zuid’ direct op de A44 aan­ge­slo­ten. Je kunt hier dus alleen van en naar de N434 , de Cor­bu­lo­tun­nel en A4. Deze nieu­we aan­slui­ting van de A44 op N434 vormt het nieu­we knoop­punt Omme­dijk. Het voor­deel van deze nieu­we situ­a­tie is dat het ver­keer, dat nu met de N206 dwars door Lei­den rijdt en deels ook door de wijk Ste­vens­hof, straks langs de stad over de N434 rijdt. De Rijn­land­Rou­te haalt het ver­keer uit de stad

A44, van­uit Amster­dam naar Den Haag: via knoop­punt Ommedijk

Van­uit Amster­dam rich­ting Den Haag, kun je van­af de paral­lel­rij­baan van de A44 en het nieu­we knoop­punt Omme­dijk de N434 oprij­den, rich­ting Cor­bu­lo­tun­nel en A4. Via de door­gaan­de baan van de A44 rij je nog gewoon door rich­ting Den Haag.

Wat ver­an­dert er?

Van­uit Amster­dam kun je nu ter hoog­te van Lei­den kie­zen om via de paral­lel rij­baan en de A4 naar Den Haag te rij­den of via de Hoofd­rij­baan en de N44 zoals vanouds.

A44, van­uit Den Haag en van­uit Amster­dam: Afslag Leiden-West

Afhan­ke­lijk van je bestem­ming kies je de eer­ste of de twee­de afrit. Als je van­uit Den Haag naar Lei­den wil, neem je de eer­ste afrit Lei­den-West. Aan het ein­de daar­van sla je rechts­af, rich­ting Leiden.

Als je van­uit Den Haag rich­ting Kat­wijk wil, neem je van­af de A44 de twee­de afrit Lei­den-West. Deze leid je rechts­om in een boog onder de A44 door, rich­ting Katwijk.

Van­uit Amster­dam geldt een­zelf­de nieu­we situ­a­tie, maar dan in spie­gel­beeld. Voor rich­ting Kat­wijk neem je de eer­ste afrit Lei­den-West. Aan het ein­de daar­van sla je rechts­af, rich­ting Kat­wijk. Wil je naar Lei­den, dan neem je de twee­de afslag Lei­den-West. Deze leid je in een boog rechts­om onder de A44 door, rich­ting Leiden.

Wat ver­an­dert er en waarom?

Als je in de hui­di­ge situ­a­tie van­uit bei­de rich­tin­gen op de A44 afslag Lei­den-West neemt, word je aan het eind van de afslag via een ‘gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting’ (DDI) rich­ting Lei­den en rich­ting Kat­wijk geleid. Als je onder het via­duct door­gaat, rij je hier een stuk­je aan de lin­ker­kant van de weg. Dit is in de nieu­we situ­a­tie niet meer het geval.

Het voor­deel van de nieu­we situ­a­tie is dat er van­af de A44 geen links afslaand en elkaar krui­send ver­keer meer is. Het ver­keer stroomt hier­door beter en vei­li­ger door. Je kunt van­af de A44 vrij bei­de kan­ten op rij­den. Links afslaand, krui­send ver­keer is er in bei­de rich­tin­gen nog wel van­af de N206 naar de A44 toe. Hier wordt ech­ter het aan­tal voor­sor­teer­stro­ken uit­ge­breid naar 2, zodat de hin­der van het krui­send ver­keer beperkt blijft.

A44 in bei­de richtingen

Tus­sen Lei­den-West en het nieu­we knoop­punt Omme­dijk wordt de weg per rich­ting ver­breed naar 4 rij­stro­ken. En er is dan spra­ke van een hoofd­rij­baan en een paral­lel­rij­baan. Tus­sen Was­se­naar en Lei­den komen op knoop­punt Omme­dijk aan­slui­tin­gen van de nieu­we N434 op de A44.

Wat ver­an­dert er en waarom?

Deze wij­zi­gin­gen heb­ben te maken met de aan­slui­ting van de nieu­we N434 op de A44. De ver­bre­ding naar vier rij­stro­ken is gere­a­li­seerd om door­stro­mend ver­keer te schei­den van ver­keer dat op de paral­lel­rij­baan in- en uitvoegt.

A4 rich­ting Amster­dam en rich­ting Den Haag

In de nieu­we situ­a­tie heeft de A4 op de paral­lel­ba­nen van­uit bei­de rich­tin­gen een afslag waar­mee je op de nieu­we N434 komt. Je rijdt de Cor­bu­lo­tun­nel in rich­ting Lei­den-West, Was­se­naar en Kat­wijk. Dit geheel vormt het nieu­we knoop­punt Hofvliet.

Tus­sen de aan­slui­ting Zoe­ter­wou­de-Dorp en het nieu­we knoop­punt Hof­vliet wordt de A4 opnieuw inge­richt. De bestaan­de paral­lel­rij­ba­nen wor­den aan bei­de kan­ten ver­lengd tot aan knoop­punt Hof­vliet. De hoofd­rij­ba­nen en de paral­lel­rij­baan krij­gen elk twee rij­stro­ken. In bei­de rich­tin­gen wordt de A4 tus­sen knoop­punt Hof­vliet en N14 (Leid­schen­dam) naar bin­nen toe ver­breed naar 2 x 4 rijstroken.

Wat ver­an­dert er en waarom?

Als je nu op de A4 rijdt, ga je bij recre­a­tie­ge­bied Vliet­land in bei­de rich­tin­gen onder de nieu­we fly-overs door. De A4 is op dit punt een klein stuk­je oost­waarts ver­legd, rich­ting de Oost­vliet­pol­der. Dank­zij deze ingreep blij­ven de molen Zel­den van Pas­se en de Meer­burg­wa­te­ring behouden.

De wij­zi­gin­gen op de A4 heb­ben te maken met de aan­slui­ting van de nieu­we N434. De ver­bre­ding naar vier rij­stro­ken is gere­a­li­seerd om door­stro­mend ver­keer te schei­den van ver­keer dat op de paral­lel­rij­baan in- en uitvoegt.

Kijk ook eens op de Rijn­land­Rou­te in beeld.