Het civie­le werk voor de fly-overs van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet, dat de A4 met de geboor­de tun­nel en ver­diep­te lig­ging voor de N434 ver­bindt, nadert de afron­ding. Op dit moment wor­den de voor­be­rei­din­gen getrof­fen voor de stort van het laat­ste dek. Daar­na volgt alleen nog de afwer­king van de landhoofden.

In de foto­se­rie is te zien hoe de wape­ning voor de vloer wordt voor­be­reid. Het beton voor de vloer is inmid­dels gestort, waar boven­op de spa­rings­bui­zen komen waar­door er een min­der zwa­re con­struc­tie ont­staat. Hier­na bren­gen we de wape­ning voor het dek aan en stor­ten we het beton. Het vlech­ten van de sta­len wape­ning is mon­ni­ken­werk. Alle ijze­ren vlecht­draad­jes die door de wape­ning heen zijn geval­len moe­ten met de hand wor­den ver­wij­derd, om roest­vor­ming aan de onder­zij­de van het dek te voorkomen.

Foto­gra­fie: Fred Leeflang