Er wordt hard door­ge­werkt op de A44 met dit mooie, soms erg hete zon­ni­ge weer. Zowel over­dag als ’s nachts wer­ken we in de komen­de peri­o­de om de rij­ba­nen op de A44 defi­ni­tief te maken en de via­duc­ten af te wer­ken. Naast het asfal­te­ren van de rij­baan op de nieuw gebouw­de via­duc­ten Omme­dijk­se­weg, Ples­man­laan en Robert Boy­le­weg, maken we aan­slui­tin­gen op de bestaan­de rij­baan en de op- en afrit­ten. Hier­voor moe­ten we onder meer asfalt fre­zen, zagen in het weg­dek om detec­tie­lus­sen aan te leg­gen, ver­lich­ting plaat­sen, gelei­de­rail plaat­sen en mar­ke­ring aan­bren­gen. Een flin­ke klus!

Bekijk hoe het asfal­te­ren in z’n werk gaat, en hoe daar­bij gebruik wordt gemaakt van de nieuw­ste robot-tech­nie­ken. Onder de foto’s vind je de belang­rij­ke data op een rij.

De stap­pen op een rij
  • 24 juniNieu­we situ­a­tie: afrit 8 (Lei­den-West) wordt gecom­bi­neerd met afrit 9 (Lei­den-Zuid). Het ver­keer rijdt dan op de paral­lel­baan. De avond/​nacht ervoor is 1 rij­strook en afrit 8/​9 dicht.
  • 17 juli – Mijl­paal A44: de rij­baan rich­ting Amster­dam ligt op de defi­ni­tie­ve plek! De nacht ervoor en een aan­tal nach­ten erna zijn 1 rij­strook en enke­le af/​toeritten dicht. We moe­ten dan ook fre­zen en gelei­de­rail aan­bren­gen, wat goed hoor­baar kan zijn in de direc­te omgeving.
  • 24 juli – We ver­leg­gen tij­de­lijk de rij­baan rich­ting Den Haag om werk aan de bui­ten­berm af te ron­den en de tij­de­lij­ke ver­bre­ding weg te halen. De nacht ervoor zijn 1 rij­strook en enke­le af/​toeritten dicht. Ook hier­bij moet frees­werk wor­den uit­ge­voerd wat hoor­baar kan zijn.
  • 21/​22 augus­tus – Gedu­ren­de 3 avonden/​nachten in het week­end is de A44 dicht tus­sen Was­se­naar en Lei­den-West ter voor­be­rei­ding op de defi­ni­tie­ve situ­a­tie voor de rij­baan rich­ting Den Haag die 30 augus­tus in gaat. Het fre­zen kan hoor­baar zijn in de omgeving.
  • 28/​29 augus­tus – Het hele week­end is de A44 dicht tus­sen Den Haag en Lei­den-West voor alge­me­ne onder­houds­werk­zaam­he­den. Het pro­ject Rijn­land­Rou­te lift hier­op mee door werk­zaam­he­den uit te voe­ren ter voor­be­rei­ding op de defi­ni­tie­ve situ­a­tie voor de rij­baan rich­ting Den Haag die 30 augus­tus in gaat. Het fre­zen kan hoor­baar zijn in de omgeving.
  • 30 augus­tus – Mijl­paal: de rij­baan rich­ting Den Haag ligt op de defi­ni­tie­ve plek! De hele week erna is ’s avonds/’s nachts 1 rij­strook en enke­le af/​toeritten dicht.
  • 11/​12 sep­tem­berN206 het hele week­end dicht tus­sen A44 en Kat­wijk. We leg­gen de defi­ni­tie­ve situ­a­tie aan voor aan­slui­ting Leiden-West.
  • 13 sep­tem­ber – Mijl­paal: de defi­ni­tie­ve situ­a­tie aan­slui­ting Lei­den-West is klaar! Op- en afrit Lei­den-Zuid komen tij­de­lijk te ver­val­len (en keren zodra de tun­nel open is terug als toe/​afrit op de nieu­we N434).