Van­af don­der­dag 24 juni geldt er een nieu­we situ­a­tie op de A44 rich­ting Amster­dam, dan zijn de afrit­ten 9 en 8 gecom­bi­neerd. Ver­keer van­uit rich­ting Was­se­naar dat gebruik wil maken van afrit 8 (Lei­den-West), moet bij afrit 9 (Lei­den-Zuid) al de keu­ze maken. Deze weg­aan­pas­sing is 1 van de stap­pen die de komen­de maan­den wor­den uit­ge­voerd ter voor­be­rei­ding op de aan­leg van de defi­ni­tie­ve wegin­rich­ting van aan­slui­ting Lei­den-West. Om de nieu­we situ­a­tie aan te leg­gen, voe­ren we de avond/​nacht voor­af­gaand werk­zaam­he­den uit en zijn de afrit­ten 9 en 8 op de rij­baan rich­ting Amster­dam afgesloten.

Afslui­ting afrit 9/​8 op A44 rich­ting Amster­dam dicht op 23/​24 juni

Op woens­dag 23 juni zijn de afrit­ten 9 (Lei­den-Zuid) en 8 (Lei­den-West) op de A44 rich­ting Amster­dam van­af 21.00 uur afge­slo­ten tot 05.00 uur de vol­gen­de och­tend. Ook is er 1 rij­strook afge­slo­ten. Er blijft 1 rij­strook rich­ting Amster­dam beschikbaar.

De werk­zaam­he­den

De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het fre­zen en aan­bren­gen van asfalt. Met name het fre­zen kan hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Omlei­ding

Tij­dens de afslui­ting van de afrit­ten 9 en 8 wordt het ver­keer omge­leid via aan­slui­ting Oegst­geest (7).

Reser­ve-avond/nacht

Er is een reserveavond/​nacht gepland voor de dag erna (don­der­dag 24 juni van­af 21.00 tot 05.00 uur de vol­gen­de och­tend) indien de werk­zaam­he­den door onvoor­zie­ne (weers)omstandigheden niet door kun­nen gaan.