Vrij­dag 18 juni is de Vliet­weg en de tun­nel onder de Lam­me­brug afge­slo­ten voor alle ver­keer van 04.30 tot 14.00 uur. Deze afslui­ting in nodig voor de werk­zaam­he­den voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. Om onze werk­zaam­he­den vei­lig uit te voe­ren en de open­ba­re vei­lig­heid te garan­de­ren is na over­leg met pro­vin­cie en gemeen­te op het laat­ste moment beslo­ten om de Vliet­weg en tun­nel onder Lam­me­brug tij­dens de werk­zaam­he­den af te slui­ten. Het opstar­ten van de werk­zaam­he­den kan eni­ge over­last geven in de direc­te omge­ving rond­om de brasserie.

Omlei­ding

Bestem­mings­ver­keer van­af de Vliet­weg wordt omge­leid via het Zwet­pad naar de Riet­pol­der­weg en ver­vol­gens over de Hof­vliet­weg naar de N206 Euro­pa­weg en terug.

De omlei­dings­rou­te voor fiet­sers gaat via de Vliet­land­brug rich­ting de Leidseweg/​Voorschoterweg rich­ting het Lam­men­schans­plein en vice versa

De Vliet­weg (van­af de Euro­pa­weg) blijft wel bereik­baar voor nood- en hulpdiensten.

Werk­zaam­he­den

Tij­dens de afslui­ting wordt een buis uit het water gehe­sen en bege­leidt naar het boor­gat, aan de ach­ter­kant van de bras­se­rie. Dit gebeurt met behulp van 3 gro­te kra­nen. Tij­dens de werk­zaam­he­den kruist de buis de weg bij de tun­nel onder de Lammebrug.

Over­zicht boringen

Voor de Euro­pa­weg vin­den op tien loca­ties borin­gen plaats. Een over­zicht van deze loca­ties en de data waar­op deze borin­gen plaats­vin­den staan op de pagi­na kabels en lei­din­gen.