De gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting bij Lei­den-West is open­ge­steld voor ver­keer. Aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 heeft de oplos­sing bedacht in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land om de aan­slui­ting Lei­den-West bereik­baar te hou­den tij­dens de aan­leg van de RijnlandRoute.

In de nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie rijdt het ver­keer op een natuur­lij­ke manier over een kor­te leng­te aan de lin­ker­kant van de weg. Met behulp van ver­keers­lich­ten, belij­ning, ver­keers­bor­den, bar­riers en zicht­scher­men tus­sen de rij­stro­ken wordt het ver­keer in goe­de banen geleid. Zo’n ver­keers­si­tu­a­tie wordt in Ame­ri­ka al vaker toe­ge­past. Het ver­keer hoeft min­der vaak te krui­sen. Het gevolg is dat het ver­keer tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te vei­lig en goed blijft doorstromen.

Vei­lig, over­zich­te­lijk en duidelijk

De toe­pas­sing van deze ver­nieu­wen­de ver­keers­op­los­sing in Lei­den-West is voor­af door een panel van ver­keers­ex­perts en weg­ge­brui­kers getest op vei­lig­heid, over­zich­te­lijk­heid en duidelijkheid.

Defi­ni­tie­ve inrich­ting aan­slui­ting Leiden-West

Op de aan­slui­ting Lei­den-West staat het ver­keer nu regel­ma­tig vast. Daar­om wordt deze, als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, opnieuw inge­richt. In de defi­ni­tie­ve situ­a­tie, van­af 2022, komen er apar­te op- en afrit­ten naar en van de A44 in de ver­schil­len­de rich­tin­gen. Hier­door wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men, dank­zij vrije rechts­af bewe­gin­gen hoeft ver­keer elkaar min­der te kruisen.

Voor fiet­sers komt er een fiets­tun­nel door Lei­den-West. Daar­door kun­nen fiet­sers hier in de toe­komst ook vei­li­ger en snel­ler doorrijden.