Op de bouw­plaats van het pro­ject Rijn­land­Rou­te heeft op woens­dag 5 juni aan het ein­de van de mid­dag een onge­val plaats­ge­von­den. Bij werk­zaam­he­den in de start­schacht is een werk­ne­mer van Comol5 zwaar­ge­wond geraakt.

In de start­schacht zijn ver­an­ke­rings­pla­ten aan­ge­bracht om het moge­lijk te maken de tun­nel­boor­ma­chi­ne tij­dens de opbouw te kun­nen ver­plaat­sen. Bij deze werk­zaam­he­den is een anker­plaat onver­wachts los­ge­scho­ten, die de mede­wer­ker heeft geraakt. De mede­wer­ker is met spoed naar het zie­ken­huis vervoerd.

Dit onge­val heeft gro­te impact op onze mede­wer­kers en de gehe­le orga­ni­sa­tie. De exac­te toe­dracht wordt door de arbeids­in­spec­tie nader onder­zocht. Onze eer­ste zorg gaat op dit moment uit naar de mede­wer­ker en zijn fami­lie. Zowel de fami­lie als de collega’s krij­gen per­soon­lij­ke pro­fes­si­o­ne­le ondersteuning.