De hoe­veel­heid asbest in de park­strook blijft ruim onder de inter­ven­tie­waar­de. Dat is de con­clu­sie van het extra asbe­ston­der­zoek dat onlangs is uit­ge­voerd tus­sen de Gro­te en Klei­ne Wete­ring in de park­strook. Dit was eer­der ook gecon­sta­teerd. Hoe­wel er geen aan­lei­ding was voor ver­de­re maat­re­ge­len vond de pro­vin­cie het belang­rijk vol­le­di­ge zeker­heid te verkrijgen. 

Visu­e­le inspec­tie en grondboringen 

De pro­vin­cie liet op 14 en 16 juli jl. extra asbe­ston­der­zoek uit­voe­ren in de park­strook tus­sen de Gro­te en Klei­ne Wete­ring. Op maai­veld­ni­veau zijn hier enke­le klei­ne stuk­jes asbest aan­ge­trof­fen. Aan­vul­lend zijn er 24 grond­bo­rin­gen uit­ge­voerd. Deze mon­sters zijn onder­zocht; de hoe­veel­heid aan­ge­trof­fen asbest bleef ruim bin­nen de interventiewaarde.

Het asbe­ston­der­zoek en het onder­zoeks­rap­port zijn gemeld bij het ILT (Inspec­tie Leef­om­ge­ving en Trans­port). Het ILT heeft gecon­clu­deerd dat er geen spra­ke is van een over­tre­ding van arti­kel 2 van het Besluit asbest­we­gen milieubeheer.

Bodem

Aan­ne­mer Bos­ka­lis heeft in dit gebied geen ande­re grond aan­ge­bracht; het aan­ge­trof­fen puin en de asbest waren al aan­we­zig van­uit het ver­le­den. Het recen­te grond­on­der­zoek laat dit ook zien. Moge­lijk is het mate­ri­aal aan de opper­vlak­te geko­men door graaf­werk­zaam­he­den in com­bi­na­tie met  regenval.

Ver­wij­de­ren puin en nieu­we grond hondenuitlaatplaats

Nu het extra asbe­ston­der­zoek is afge­rond, kan Bos­ka­lis het puin bij de hon­den­uit­laat­plaats ver­wij­de­ren. Ook graaft Bos­ka­lis de boven­ste grond­laag van de hon­den­uit­laat­plaats af en voor­ziet deze van nieu­we grond. De grond wordt daar­na opnieuw inge­zaaid met graszaad.

Deze werk­zaam­he­den wor­den zo snel als moge­lijk uit­ge­voerd. Daar­na wor­den de park­strook ter hoog­te van Duin­zicht en de hon­den­uit­laat­plaats weer open­ge­steld voor bewoners.