De hoeveelheid asbest in de parkstrook blijft ruim onder de interventiewaarde. Dat is de conclusie van het extra asbestonderzoek dat onlangs is uitgevoerd tussen de Grote en Kleine Wetering in de parkstrook. Dit was eerder ook geconstateerd. Hoewel er geen aanleiding was voor verdere maatregelen vond de provincie het belangrijk volledige zekerheid te verkrijgen.

Visuele inspectie en grondboringen

De provincie liet op 14 en 16 juli jl. extra asbestonderzoek uitvoeren in de parkstrook tussen de Grote en Kleine Wetering. Op maaiveldniveau zijn hier enkele kleine stukjes asbest aangetroffen. Aanvullend zijn er 24 grondboringen uitgevoerd. Deze monsters zijn onderzocht; de hoeveelheid aangetroffen asbest bleef ruim binnen de interventiewaarde.

Het asbestonderzoek en het onderzoeksrapport zijn gemeld bij het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Het ILT heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een overtreding van artikel 2 van het Besluit asbestwegen milieubeheer.

Bodem

Aannemer Boskalis heeft in dit gebied geen andere grond aangebracht; het aangetroffen puin en de asbest waren al aanwezig vanuit het verleden. Het recente grondonderzoek laat dit ook zien. Mogelijk is het materiaal aan de oppervlakte gekomen door graafwerkzaamheden in combinatie met  regenval.

Verwijderen puin en nieuwe grond hondenuitlaatplaats

Nu het extra asbestonderzoek is afgerond, kan Boskalis het puin bij de hondenuitlaatplaats verwijderen. Ook graaft Boskalis de bovenste grondlaag van de hondenuitlaatplaats af en voorziet deze van nieuwe grond. De grond wordt daarna opnieuw ingezaaid met graszaad.

Deze werkzaamheden worden zo snel als mogelijk uitgevoerd. Daarna worden de parkstrook ter hoogte van Duinzicht en de hondenuitlaatplaats weer opengesteld voor bewoners.