Een deel van de Vrou­wen­weg is van­af maan­dag 30 augus­tus tot en met 17 sep­tem­ber 2021 afge­slo­ten voor ver­keer. Deze afslui­ting is nodig voor werk­zaam­he­den die plaats­vin­den voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. In dit bericht lees je meer over de omlei­dings­rou­tes en de werkzaamheden.

Afslui­ting en omleiding

Van­af maan­dag 30 augus­tus tot en met 17 sep­tem­ber is de Vrou­wen­weg afge­slo­ten tus­sen de aan­slui­ting met de N206 Euro­pa­weg en de rij wonin­gen aan de Vrouwenweg.

Bestem­mings­ver­keer wordt omge­leid via Zoe­ter­wou­de: de Dirk van Santhorst­weg, de Noord­buurt­se­weg, de Mie­ning, ver­vol­gens over de A4 en dan via de Kruis­he­ren­weg naar de Vrou­wen­weg en vice ver­sa. De bus sluis op de Kruis­he­ren­weg wordt hier­voor tij­de­lijk verwijderd.

De omlei­dings­rou­te voor (brom)fietsers gaat over de Knot­ter Pol­der­brug, via het Knot­ter­pad, het Boe­ren­pad, over de Wie­ports­brug naar de Vrou­wen­weg en vice ver­sa. Voor deze omlei­dings­rou­te wordt het Knot­ter­pad extra verlicht.

Werk­zaam­he­den afge­lo­pen periode

Op tien loca­ties zijn in de afge­lo­pen maan­den onder­grond­se borin­gen gemaakt waar­in man­tel­bui­zen geplaatst zijn. Man­tel­bui­zen zijn lege omhul­len­de bui­zen waar afzon­der­lij­ke bui­zen in komen. In deze afzon­der­lij­ke bui­zen komen kabels en lei­din­gen van de diver­se netbeheerders.

Ver­volg werk­zaam­he­den kabels & leidingen

Van­af eind augus­tus start aan­ne­mer Visser&Smit Hanab met het aan­bren­gen van nieu­we kabels en lei­din­gen in de man­tel­bui­zen voor drie par­tij­en: net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de rio­le­ring). De nieu­we kabels en lei­din­gen wor­den aan­ge­slo­ten op hun net­werk en de kabels en lei­din­gen, die door het ver­leg­gen niet meer nodig zijn, wor­den ver­wij­derd. Daar waar moge­lijk wordt de aan­leg van de nieu­we en het ver­wij­de­ren van de oude kabels en lei­din­gen gecombineerd.

Plan­ning

Het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen door Visser&Smit Hanab vindt plaats van­af eind augus­tus tot april 2022. Meer infor­ma­tie over de plan­ning van deze werk­zaam­he­den staat op de pagi­na plan­ning. Van­af april 2022 tot de zomer van 2022 gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de telecombedrijven.

Moge­lij­ke hinder

Voor boven­staan­de werk­zaam­he­den vin­den graaf­werk­zaam­he­den plaats die voor over­last kun­nen zor­gen. Denk hier­bij aan tij­de­lij­ke ver­keers­maat­re­ge­len zoals weg­af­zet­tin­gen en moge­lijk tij­de­lij­ke onder­bre­kin­gen van gas, stroom en/​of water. De ver­ant­woor­de­lij­ke net­be­heer­der infor­meert de betrok­ke­nen hierover.

Dank­zij de onder­grond­se borin­gen wor­den de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se van de Euro­pa­weg bij­na geen reke­ning te hou­den met het ver­leg­gen van kabels en leidingen.

Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de onder­grond­se boringen

In een van de afle­ve­rin­gen van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West nemen we een kijk­je bij de onder­grond­se borin­gen die plaats­von­den voor het aan­bren­gen van de man­tel­bui­zen voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. Bekijk het frag­ment hier­on­der. Wil je de vol­le­di­ge afle­ve­ring zien? Kijk dan op de pagi­na Omroep West.