Van­af maan­dag 23 augus­tus star­ten de werk­zaam­he­den voor de sloop van de boven­zij­de van de diep­wand bij de ingang van de tun­nel aan de west­kant bij de Ste­vens­hof. In die week zul­len we ook een aan­tal avon­den door­wer­ken, voor het inza­gen van de bar­ri­er langs de weg. Bei­de werk­zaam­he­den kun­nen hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Sloop boven­zij­de diep­wand ontvangstschacht

Het gaat om de kop­se kant van de diep­wand (op onder­staan­de afbeel­ding aan­ge­ge­ven in rood), die des­tijds is aan­ge­bracht voor de bouw­kuip voor de ont­vangst van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. De wan­den aan de langs­zij­de zijn al in een eer­der sta­di­um gesloopt, eind 2019. De sloop­werk­zaam­he­den duren naar ver­wach­ting ca. 2 weken.

Inza­gen bar­ri­er ver­diep­te lig­ging van­af 23 augustus

Maan­dag 23 augus­tus wer­ken we nog een aan­tal avonden/​nachten door aan het inza­gen van de bar­ri­er, die dient als afschei­ding tus­sen de rij­baan en de wand van de ver­diep­te lig­ging. Afhan­ke­lijk van het weer is dan het groot­ste deel van het werk eind van die week gereed. Op een later moment maken we dan de bar­ri­er in de tun­nel, en de tun­nel­toe­rit. Wan­neer de plan­ning bekend is, wordt de direc­te omge­ving hier­over ver­der geïnformeerd.

Waar­om we ’s avonds moe­ten wer­ken aan de barrier

Het inza­gen van de bar­ri­er kan zor­gen voor geluids­over­last in de direc­te omge­ving. De reden dat we dit werk juist ’s avonds moe­ten doen, is als volgt. Over­dag wordt de beton­nen bar­ri­er gemaakt met een zoge­he­ten paver, een machi­ne waar­mee de beton­ver­har­ding ter plaat­se in de juis­te vorm wordt aan­ge­legd. Na eni­ge tijd moet de gemaak­te bar­ri­er wor­den inge­zaagd, zodat de wer­king van het beton kan wor­den opge­van­gen. Er wordt zoveel moge­lijk over­dag uit­ge­voerd, maar er moet ook ’s avonds wor­den door­ge­werkt omdat het beton de vol­gen­de dag teveel is uit­ge­hard. Hoe lang we bezig zijn en wat er over­dag kan wor­den uit­ge­voerd hangt ook weer af van de weers­om­stan­dig­he­den zoals tem­pe­ra­tuur, lucht­voch­tig­heid en wind.