Regelmatig houdt Comol5 enquêtes in de directe omgeving van de werkzaamheden. Deze zijn bedoeld om te kijken in hoeverre er overlast wordt ervaren, of wij wellicht dingen over het hoofd zien en hoe de communicatie over werkzaamheden wordt beoordeeld. Aan de hand van de uitkomsten kijkt Comol5 of er nog zaken kunnen worden verbeterd.

In de 5e enquête werd duidelijk dat de mate waarin ervaren hinder wordt ervaren, wat is afgenomen. Dat is voor de periode dat er gemeten is, voorjaar 2019, ook wel te verklaren omdat in de meetperiode (voorjaar 2019) er geen damwanden werden getrild. Meestal worden die werkzaamheden als het meest hinderlijk ervaren. Geluid geeft nog steeds de meeste overlast. Dat is niet altijd te voorkomen. Bij 1 van de zandshovels bij de verdiepte ligging was de achteruitrijdsignalering echter veel harder dan gebruikelijk. Deze shovel is inmiddels vervangen door een stillere. Daarnaast wordt de overlast van stof genoemd. Comol5 zal naar aanleiding hiervan vaker de bouwterreinen sproeien en bevuilde toegangswegen regelmatiger vegen.

Wat betreft communicatie, is de waardering hiervoor wat gestegen. Dat is goed om te horen, we zullen op deze voet verder gaan en mensen blijven informeren over de hinder die te verwachten is.