Regel­ma­tig houdt Comol5 enquê­tes in de direc­te omge­ving van de werk­zaam­he­den. Deze zijn bedoeld om te kij­ken in hoe­ver­re er over­last wordt erva­ren, of wij wel­licht din­gen over het hoofd zien en hoe de com­mu­ni­ca­tie over werk­zaam­he­den wordt beoor­deeld. Aan de hand van de uit­kom­sten kijkt Comol5 of er nog zaken kun­nen wor­den verbeterd.

In de 5e enquê­te werd dui­de­lijk dat de mate waar­in erva­ren hin­der wordt erva­ren, wat is afge­no­men. Dat is voor de peri­o­de dat er geme­ten is, voor­jaar 2019, ook wel te ver­kla­ren omdat in de meet­pe­ri­o­de (voor­jaar 2019) er geen dam­wan­den wer­den getrild. Meest­al wor­den die werk­zaam­he­den als het meest hin­der­lijk erva­ren. Geluid geeft nog steeds de mees­te over­last. Dat is niet altijd te voor­ko­men. Bij 1 van de zands­ho­vels bij de ver­diep­te lig­ging was de ach­ter­uit­rijd­sig­na­le­ring ech­ter veel har­der dan gebrui­ke­lijk. Deze sho­vel is inmid­dels ver­van­gen door een stil­le­re. Daar­naast wordt de over­last van stof genoemd. Comol5 zal naar aan­lei­ding hier­van vaker de bouw­ter­rei­nen sproei­en en bevuil­de toe­gangs­we­gen regel­ma­ti­ger vegen.

Wat betreft com­mu­ni­ca­tie, is de waar­de­ring hier­voor wat geste­gen. Dat is goed om te horen, we zul­len op deze voet ver­der gaan en men­sen blij­ven infor­me­ren over de hin­der die te ver­wach­ten is.