Op 18 sep­tem­ber selec­teer­de de jury vier ont­wer­pers om een plan te maken voor de onder­door­gang van de Toren­vliet­brug. Aan Michiel Klui­ters, Gabriel Les­ter, San­ja Medic en Mar­tijn Sand­berg is gevraagd om een schets­ont­werp te maken voor een wand­kunst­werk onder de Toren­vliet­brug. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land schreef de prijs­vraag Wand­kunst Toren­vliet­brug in samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest uit . In totaal deden er 63 ont­wer­pers mee.

Waar­om een prijsvraag?

De Toren­vliet­brug ligt over de Oude Rijn in 2 gemeen­ten: de oostoe­ver in Oegst­geest en de west­oe­ver in Kat­wijk. Het maai­veld onder bei­de oevers wordt bij de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg opnieuw inge­richt en voor publiek toe­gan­ke­lijk gemaakt. De pro­vin­cie wil de Rijn­oe­vers beleef­baar en bereik­baar maken en als aan­trek­ke­lijk ver­blijfs­ge­bied inrich­ten. De prijs­vraag betreft kunst op een nieu­we ver­ti­ca­le wand langs een nieuw voet­pad onder de Toren­vliet­brug aan de zij­de van Oegst­geest. Voor de Kat­wijk­se oever wordt een onder­door­gang met een talud gerealiseerd.

Ten­toon­stel­ling

Eind okto­ber wor­den de vier plan­nen ten­toon­ge­steld in het gemeen­te­huis van Oegst­geest. Bezoe­kers van de ten­toon­stel­ling kun­nen dan hun reac­tie geven, die wor­den mee­ge­no­men in de defi­ni­tie­ve beslis­sing van de jury. Begin decem­ber wordt de win­naar van de prijs­vraag bekend gemaakt.

Jury

De inzen­din­gen wor­den beoor­deeld door een jury onder voor­zit­ter­schap van Jan Nieu­wen­huis, wet­hou­der gemeen­te Oegstgeest.

Meer infor­ma­tie prijsvraag

De prijs­vraag wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Archi­tec­tuur Lokaal. Meer infor­ma­tie over de prijs­vraag vind je op de web­si­te van Archi­tec­tuur Lokaal.