Na 2.250 meter te heb­ben geboord van­af het start­punt bij de A4, kwam tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia na 6 maan­den bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof (A44) weer boven de grond. Gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len is ver­heugd over het bereik­te resul­taat: “Wij feli­ci­te­ren het team van Comol5 van har­te met het berei­ken van deze mijlpaal.”

Aan­komst onder water

De bouw­kuip van de zoge­he­ten ont­vangst­schacht is voor de aan­komst van de tun­nel­boor­ma­chi­ne eerst onder water gezet, om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip. De tun­nel­boor­ma­chi­ne is dus onder water aan­ge­ko­men in de ont­vangst­schacht. Ver­vol­gens moest de ruim­te tus­sen de tun­nel­wand en de wand van de bouw­put water­dicht wor­den gemaakt en kon­den we het water staps­ge­wijs laten zak­ken. Het gigan­ti­sche graaf­wiel met een dia­me­ter van 11 meter en de voor­ste delen van de machi­ne wor­den in de komen­de weken gede­mon­teerd en over de weg terug ver­voerd naar de start­schacht bij de A4. Hier wordt de tun­nel­boor­ma­chi­ne opnieuw in elkaar gezet. In april start aan­ne­mer Comol5 met het boren van de twee­de tunnelbuis.

Bij­zon­de­re objecten

Voor de eer­ste tun­nel­buis is 225.000 kuub grond afge­gra­ven en zijn 7.840 beton­nen tun­nel­seg­men­ten geplaatst. Pro­ject­lei­der Boor­tun­nel van Comol5 Tho­mas Schu­bert: “De boor­tun­nel ligt in een tra­cé met een aan­tal bij­zon­de­re pan­den en objec­ten, zoals het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet), de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en land­goed Ber­bi­ce, de Ten­neT hoog­span­nings­mas­ten en de spoor­lijn Amster­dam - Rot­ter­dam. Ik ben blij dat we de eer­ste tun­nel­buis voor deze omge­ving op een vei­li­ge en gecon­tro­leer­de manier heb­ben voltooid.”

Foto’s: Fred Leeflang