De gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland organiseerden woensdag 21 juli een digitale informatieavond over het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) voor de N206 Europaweg en het Lammenschansplein, onderdeel van de RijnlandRoute. Tijdens de avond is het EPvE toegelicht door Sjoukje van Heesch, landschapsarchitect van de RijnlandRoute.

In het EPvE staan de eisen beschreven die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van de Europaweg en de vormgeving van bouwwerken zoals bruggen en fietsonderdoorgangen. Ook de vormgeving van de fiets- en wandelpaden en de groene herinrichting van het Lammenschansplein staan hierin opgenomen. Het document vormt het toetsingskader bij het uitwerken van het ontwerp door de aannemer en het beoordelen van de aanvraag van de omgevingsvergunning door de gemeente.

Aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars

Tijdens de presentatie werd, met behulp van impressies uit het EPvE, toegelicht dat het Lammenschansplein, ook al is het een verkeersplein, aantrekkelijker wordt gemaakt voor fietsers en wandelaars. Er komen ruime, overzichtelijke fietsonderdoorgangen, meer groen en er komen zitplekken aan het water aan weerszijden van de Lammebrug.

Download de presentatie EPvE Europaweg Lammenschansplein.

Vragen

Na afloop van de presentatie zijn er vragen gesteld, deze gingen veelal over de toekomstige routes, het gebruik van de zitplaatsen en de boomsoorten.

Route van de Vlietweg naar Leiden
In de nieuwe situatie worden de aansluitingen van de Vrouwenweg en Vlietweg op de Europaweg veiliger. Het is dan alleen nog mogelijk om bij deze aansluitingen rechtsaf te slaan.

Autoverkeer vanaf de Vlietweg richting Leiden gaat in de nieuwe situatie onder de Lammebrug door, dan naar rechts en bij de aansluiting met de Vrouwenweg de Europaweg op. Op beide kruisingen komen ook verkeerslregelinstallaties.Voor fietsers en voetgangers vanaf de Vlietweg komen er twee mogelijkheden:

  1.  Een korte route: onder de brug door, en dan de trap op aan de zijde van park Cronesteyn. Aan de zijkant van de trap komt een fietsgoot.
  2. De toegankelijke route voor o.a. rolstoelen, kinderwagen en fietsers: onder de brug door, dan naar rechts tot de aansluiting met de Vrouwenweg en hier de Lammebrug op. Op de brug komt een apart voetpad en een fietspad in twee richtingen. Om ervoor te zorgen dat fietsers snelheid minderen voor de bocht vanaf de Lammebrug naar de Vrouwenweg komt er een verkeersplateau op de kruising dit is een verhoging van de kruising die ervoor zorgt dat alle verkeer langzaam rijdt.

Fietspaden Trekvlietbrug
Aan beiden zijden van de vernieuwde Trekvlietbrug kunnen fietsers in twee richtingen fietsen. Ook hier komen aan weerszijden apart voetpaden.
Bij de huidige aansluiting van het Delftse Jaagpad met de Trekvlietbrug is er een ‘olifantenpaadje’ voor fietsers en voetgangers ontstaan. In de nieuwe situatie wordt dit een echte aansluiting, waarmee dit pad makkelijk begaanbaar wordt.

Zitplaatsen
Aan weerszijden van de Lammebrug komen zitplaatsen aan het water. Deze liggen langs de fietspaden in een gebied waar veel fietsers gebruik van zullen maken, hiermee ontstaat enige sociale controle op goed gebruik van deze zitplaatsen. Ook wordt de onderdoorgang aan deze kant van de brug goed verlicht

Boomsoorten
In het EPvE staat globaal waar het groen komt. De nadere uitwerking hiervan, evenals de boom- en struiksoorten, wordt omschreven in het bomencompensatieplan. Er wordt alleen groen aangeplant wat in het gebied thuishoort. De zogenoemde inheemse boom- en struiksoorten, of soorten met bijzondere waarde voor de biodiversiteit. Dat betekent dat de boom of struik veel insecten en vogels aantrekt. Het bomencompensatieplan wordt, in overleg met de gemeente Leiden, nog verder uitgewerkt.

Ter inzage en vervolg

De conceptversie van het EPvE ligt nog tot en met donderdag 9 september 2021 ter inzage bij de gemeente Leiden. Tijdens deze periode kan iedereen het plan bekijken op het Stadskantoor aan de Bargelaan, of op www.leiden.nl/inspraak en een reactie geven (zienswijze). Het indienen van een zienswijze kan via deze webpagina.

Na de ter inzage termijn worden eventuele zienswijzen op de conceptversie behandeld (u ontvangt dan een reactie hierop). Vervolgens wordt de definitieve conceptversie van het EPvE door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad van Leiden stelt het EPvE dan definitief vast (als aanvulling op de Welstandsnota Leiden 2020). Naar verwachting gebeurt dit eind 2021.

Voor vragen over het EPvE of over een toegankelijke versie van de presentatie kun je ons mailen via: europaweg@rijnlandroute.nl.