De gemeen­te Lei­den en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seer­den woens­dag 21 juli een digi­ta­le infor­ma­tie­avond over het Esthe­tisch Pro­gram­ma van Eisen (EPvE) voor de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. Tij­dens de avond is het EPvE toe­ge­licht door Sjou­kje van Hee­sch, land­schaps­ar­chi­tect van de RijnlandRoute.

In het EPvE staan de eisen beschre­ven die gesteld wor­den aan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de Euro­pa­weg en de vorm­ge­ving van bouw­wer­ken zoals brug­gen en fiets­on­der­door­gan­gen. Ook de vorm­ge­ving van de fiets- en wan­del­pa­den en de groe­ne her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein staan hier­in opge­no­men. Het docu­ment vormt het toet­sings­ka­der bij het uit­wer­ken van het ont­werp door de aan­ne­mer en het beoor­de­len van de aan­vraag van de omge­vings­ver­gun­ning door de gemeente.

Aan­trek­ke­lijk voor fiet­sers en wandelaars

Tij­dens de pre­sen­ta­tie werd, met behulp van impres­sies uit het EPvE, toe­ge­licht dat het Lam­men­schans­plein, ook al is het een ver­keers­plein, aan­trek­ke­lij­ker wordt gemaakt voor fiet­sers en wan­de­laars. Er komen rui­me, over­zich­te­lij­ke fiets­on­der­door­gan­gen, meer groen en er komen zit­plek­ken aan het water aan weers­zij­den van de Lammebrug.

Down­load de pre­sen­ta­tie EPvE Euro­pa­weg Lam­men­schans­plein.

Vra­gen

Na afloop van de pre­sen­ta­tie zijn er vra­gen gesteld, deze gin­gen veel­al over de toe­kom­sti­ge rou­tes, het gebruik van de zit­plaat­sen en de boomsoorten.

Rou­te van de Vliet­weg naar Leiden
In de nieu­we situ­a­tie wor­den de aan­slui­tin­gen van de Vrou­wen­weg en Vliet­weg op de Euro­pa­weg vei­li­ger. Het is dan alleen nog moge­lijk om bij deze aan­slui­tin­gen rechts­af te slaan.

Auto­ver­keer van­af de Vliet­weg rich­ting Lei­den gaat in de nieu­we situ­a­tie onder de Lam­me­brug door, dan naar rechts en bij de aan­slui­ting met de Vrou­wen­weg de Euro­pa­weg op. Op bei­de krui­sin­gen komen ook verkeerslregelinstallaties.Voor fiet­sers en voet­gan­gers van­af de Vliet­weg komen er twee mogelijkheden:

  1.  Een kor­te rou­te: onder de brug door, en dan de trap op aan de zij­de van park Cro­ne­s­teyn. Aan de zij­kant van de trap komt een fietsgoot.
  2. De toe­gan­ke­lij­ke rou­te voor o.a. rol­stoe­len, kin­der­wa­gen en fiet­sers: onder de brug door, dan naar rechts tot de aan­slui­ting met de Vrou­wen­weg en hier de Lam­me­brug op. Op de brug komt een apart voet­pad en een fiets­pad in twee rich­tin­gen. Om ervoor te zor­gen dat fiet­sers snel­heid min­de­ren voor de bocht van­af de Lam­me­brug naar de Vrou­wen­weg komt er een ver­keers­pla­teau op de krui­sing dit is een ver­ho­ging van de krui­sing die ervoor zorgt dat alle ver­keer lang­zaam rijdt.

Fiets­pa­den Trekvlietbrug
Aan bei­den zij­den van de ver­nieuw­de Trek­vliet­brug kun­nen fiet­sers in twee rich­tin­gen fiet­sen. Ook hier komen aan weers­zij­den apart voetpaden.
Bij de hui­di­ge aan­slui­ting van het Delft­se Jaag­pad met de Trek­vliet­brug is er een ‘oli­fan­ten­paad­je’ voor fiet­sers en voet­gan­gers ont­staan. In de nieu­we situ­a­tie wordt dit een ech­te aan­slui­ting, waar­mee dit pad mak­ke­lijk begaan­baar wordt.

Zit­plaat­sen
Aan weers­zij­den van de Lam­me­brug komen zit­plaat­sen aan het water. Deze lig­gen langs de fiets­pa­den in een gebied waar veel fiet­sers gebruik van zul­len maken, hier­mee ont­staat eni­ge soci­a­le con­tro­le op goed gebruik van deze zit­plaat­sen. Ook wordt de onder­door­gang aan deze kant van de brug goed verlicht

Boom­soor­ten
In het EPvE staat glo­baal waar het groen komt. De nade­re uit­wer­king hier­van, even­als de boom- en struik­soor­ten, wordt omschre­ven in het bomen­com­pen­sa­tie­plan. Er wordt alleen groen aan­ge­plant wat in het gebied thuis­hoort. De zoge­noem­de inheem­se boom- en struik­soor­ten, of soor­ten met bij­zon­de­re waar­de voor de bio­di­ver­si­teit. Dat bete­kent dat de boom of struik veel insec­ten en vogels aan­trekt. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan wordt, in over­leg met de gemeen­te Lei­den, nog ver­der uitgewerkt.

Ter inza­ge en vervolg

De con­cept­ver­sie van het EPvE ligt nog tot en met don­der­dag 9 sep­tem­ber 2021 ter inza­ge bij de gemeen­te Lei­den. Tij­dens deze peri­o­de kan ieder­een het plan bekij­ken op het Stads­kan­toor aan de Bar­gel­aan, of op www.leiden.nl/inspraak en een reac­tie geven (ziens­wij­ze). Het indie­nen van een ziens­wij­ze kan via deze webpagina.

Na de ter inza­ge ter­mijn wor­den even­tu­e­le ziens­wij­zen op de con­cept­ver­sie behan­deld (u ont­vangt dan een reac­tie hier­op). Ver­vol­gens wordt de defi­ni­tie­ve con­cept­ver­sie van het EPvE door het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders aan de gemeen­te­raad voor­ge­legd. De gemeen­te­raad van Lei­den stelt het EPvE dan defi­ni­tief vast (als aan­vul­ling op de Wel­stands­no­ta Lei­den 2020). Naar ver­wach­ting gebeurt dit eind 2021.

Voor vra­gen over het EPvE of over een toe­gan­ke­lij­ke ver­sie van de pre­sen­ta­tie kun je ons mai­len via: europaweg@​rijnlandroute.​nl.