De afge­lo­pen weken voer­den wij ’s avonds zaag­werk­zaam­he­den uit in de ver­diep­te lig­ging voor de beton­nen bar­ri­er tus­sen de rij­baan en de wand. Dit werk is afge­lo­pen maan­dag­avond afge­rond, en de komen­de weken wordt er niet aan dit onder­deel gewerkt in ver­band met de bouwvak. 

In de week van 23 augus­tus wordt dit werk weer her­vat, wat naar ver­wach­ting 3 dagen duurt. Weers­om­stan­dig­he­den kun­nen ervoor zor­gen dat de werk­zaam­he­den opschui­ven. Het werk aan de bar­ri­er is dan nage­noeg afge­rond, alleen het deel bij de tun­nel­mon­den moet dan nog wor­den ingepland.