Op 10 en 19 decem­ber a.s. vin­den twee onder­wa­ter­be­ton­stor­tin­gen plaats bij de tun­nel­toe­rit N434 nabij Vliet­land. Om de kwa­li­teit van het onder­wa­ter­be­ton te kun­nen garan­de­ren is het tech­nisch nood­za­ke­lijk de werk­zaam­he­den per bouw­kuip in één keer uit te voe­ren. Er wordt daar­om bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den gewerkt. Het zijn op deze loca­tie van de tun­nel de twee laat­ste bouw­kui­pen waar­voor onder­wa­ter­be­ton wordt gestort. Op 6 novem­ber vond de eer­ste onder­wa­ter­be­ton­stort plaats voor de tun­nel­toe­rit. Bekijk de foto´s en een video van deze onderwaterbetonstort.

Werk­tij­den 10 en 19 december
10 decem­ber - start 05.00u tot ca. 09.00u de vol­gen­de och­tend (11 december)
19 decem­ber - start 05.00u tot naar ver­wach­ting uiter­lijk 19.00 uur
In geval van onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den kan het voor­ko­men dat het werk uit­loopt of opschuift.

Naast aan­rij­den­de beton­wa­gens is er ver­lich­ting nodig om het werk uit te voe­ren en kun­nen instal­la­ties hoor­baar zijn in de omgeving.

Over onder­wa­ter­be­ton
Bij drie bouw­kui­pen van de start­schacht en tun­nel­toe­rit wordt er nat ont­gra­ven en onder­wa­ter­be­ton aan­ge­bracht. Bij deze werk­me­tho­de wordt er tij­dens het ont­gra­ven water toe­ge­voegd aan de bouw­kuip, om opbar­sten van de bouw­kuip­bo­dem te voor­ko­men. Zodra de vloer is gestort en uit­ge­hard, kan het water wor­den weg­ge­pompt en is de bouw­kuip klaar. Voor­deel hier­van is dat er tij­dens de werk­zaam­he­den geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te wor­den. Tij­dens het uit­gra­ven en bij het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton zijn dui­kers aan het werk. In totaal wordt er in de drie bouw­kui­pen 4.300 kuub beton gestort, bij­na 2 olym­pi­sche zwem­ba­den vol.