In het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg vin­den bin­nen­kort onder­grond­se gestuur­de borin­gen plaats voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. In dit bericht lees je wel­ke voor­be­rei­din­gen afge­lo­pen peri­o­de plaats­von­den en wel­ke werk­zaam­he­den komen­de week plaatsvinden.

Opslag ter­rein par­keer­plaats zwembad

Op de par­keer­plaats van zwem­bad De Vliet is een opslag­ter­rein inge­richt en een uit­voer­ders­keet geplaatst. Van­af deze loca­tie wor­den de mate­ri­a­len ver­voerd naar de ver­schil­len­de werk­ter­rei­nen. Komen­de week wor­den hier ver­schil­len­de mate­ri­a­len opgeslagen.

Tij­de­lij­ke afslui­ting deel Delft­se Jaagpad

Voor een van de onder­grond­se borin­gen wordt komen­de week een deel van het Delft­se Jaag­pad (zie kaartje) een aan­tal weken afge­slo­ten voor auto­ver­keer. Ver­keer wordt dan omge­leid via de Mary Bey­weg. Op het afge­slo­ten weg­deel is het dan ook niet moge­lijk om te par­ke­ren. De bewo­ners en mede­wer­kers van bedrij­ven van het Delft­se Jaag­pad en omge­ving kun­nen in die peri­o­de gebruik maken van de par­keer­plaats bij het zwem­bad. Hier­voor wordt een tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug gemaakt tus­sen de par­keer­plaats van het zwem­bad en de Her­man Kleibrinkstraat.

Vliet­weg

Bij het par­keer­ter­rein, naast bras­se­rie Cro­ne­s­teyn is een werk­ter­rein inge­richt voor het aan elkaar las­sen van kunst­stof lei­din­gen, dit gebeurt aan de kade van het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) langs de Vliet­weg met een las­con­tai­ner aan het water. De gelas­te lei­din­gen wor­den hier­na in het water van het kanaal uit­ge­legd. Uit­ein­de­lijk wordt deze lei­ding in het boor­gat, gele­gen naast de bras­se­rie, getrok­ken door een boor­ma­chi­ne die opge­steld staat nabij de op- en afrit A4.

Onder­door­gang Lam­me­brug afge­slo­ten voor autoverkeer

Voor het vei­lig uit­voe­ren van de werk­zaam­he­den is in over­leg met de gemeen­te Lei­den beslo­ten om de onder­door­gang bij de Lam­me­brug af te slui­ten voor auto­ver­keer. Deze afslui­ting is op door­de­week­se dagen tot uiter­lijk 16 juni a.s. Auto­ver­keer van­af de Vliet­weg rich­ting Lei­den wordt omge­leid via de Euro­pa­weg (rich­ting de A4) naar de roton­de bij de op-/af­rit van de A4 en kan daar keren rich­ting het cen­trum. Tij­dens de week­en­den is de onder­door­gang wel open voor autoverkeer.

Op de Vliet­weg, langs de kade en naast de bras­se­rie geldt een par­keer­ver­bod. Bezoe­kers voor de bras­se­rie kun­nen gebruik maken van de tij­de­lij­ke par­keer­ge­le­gen­heid aan de ande­re kant van het talud van de Lam­me­brug op de Vrou­wen­weg. Voor Pol­der­park Cro­ne­s­teyn kun­nen auto­mo­bi­lis­ten hun auto het bes­te aan een ande­re kant van het Pol­der­park par­ke­ren, bij­voor­beeld op Indu­strie­ter­rein Room­burg of bij Tuin­ver­e­ni­ging Cronesteyn.