Van Leeu­wen Sleu­f­lo­ze Tech­nie­ken start 4 juni aan­staan­de met onder­grond­se gestuur­de borin­gen voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg. Dank­zij de onder­grond­se borin­gen wor­den de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se van de Euro­pa­weg bij­na geen reke­ning te hou­den met het ver­leg­gen van kabels en leidingen.

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. Er lig­gen onder ande­re gas­lei­din­gen, water­lei­din­gen en elek­tri­ci­teits­ka­bels, maar ook tele­foon­ka­bels en kabels voor tele­vi­sie en inter­net. Het groot­ste deel van de ver­leg­gin­gen vindt plaats door mid­del van onder­grond­se (gestuur­de) boringen.

Werk­wij­ze

Een onder­grond­se gestuur­de boring bestaat uit drie fases. Tij­dens de eer­ste fase wordt de boor, met behulp van een meet­sys­teem, door de aar­de geduwd naar het eind­punt. Hier­na wordt er een rui­me­re buis terug­ge­trok­ken zodat het voor­ge­boor­de gat gro­ter wordt. Tot slot wordt er één man­tel­buis (of meer­de­re) terug getrok­ken door de gemaak­te ruim­te. Man­tel­bui­zen zijn lege omhul­len­de bui­zen waar­in de diver­se net­be­heer­ders kabels en lei­din­gen gaan plaat­sen. Tij­dens alle fases is de tun­nel gevuld met een vloei­blaar beton­meng­sel (ben­to­niet) om druk te behou­den en de grond ste­vig te hou­den, zodat tun­nel en grond niet instort.

Werk­ter­rei­nen

Voor de Euro­pa­weg vin­den op tien loca­ties vin­den borin­gen plaats. Naast de werk­lo­ca­ties voor het start- en eind­punt van deze borin­gen wor­den er ook nog ande­re werk­ter­rei­nen inge­richt. Deze ter­rei­nen zijn nodig voor werk­zaam­he­den (zoals het las­sen van bui­zen) en voor de opslag van mate­ri­a­len. Deze werk­ter­rei­nen wor­den van­af 17 mei inge­richt. Een van de werk­ter­rei­nen komt op de par­keer­plaats van zwem­bad De Vliet. De direc­te omge­ving wordt hier­over geïnformeerd.

Schematische weergave ondergrondse leidingtracés

Sche­ma­ti­sche weer­ga­ve van de onder­grond­se leidingtracés

Ont­werp Euro­pa­weg en Lammenschansplein

In afstem­ming met de gemeen­te Lei­den wer­ken we momen­teel nog aan het ont­werp voor de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein; het ver­be­te­ren van de inde­ling van wegen, het ont­werp van de brug­gen en de lig­ging van de fiets- en voetpaden.
Het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen zijn voor­be­rei­den­de werkzaamheden.

Hoe hou­den wij je op de hoogte?

Op www.rijnlandroute.nl hou­den wij je op de hoog­te over nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Op de web­si­te kun je je ook abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.