Geen tun­nel­vi­sie dit keer maar een over­view van­uit de lucht! Kijk met ons mee bij de A4, de A44, de tun­nel­toe­rit­ten en de ver­diep­te lig­ging voor de nieu­we N434. De afge­lo­pen maan­den is weer ont­zet­tend veel werk ver­zet. Deze zomer ron­den we het groot­ste deel van de werk­zaam­he­den op de A4 en de A44 af. Daar­na bou­wen we nog gestaag door aan de dwars­ver­bin­din­gen tus­sen de twee tun­nel­bui­zen, de mon­ta­ge van de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties en de afbouw van de tunnel.