Van­af mor­gen, 26 mei, zijn jul­lie weer wel­kom op onze uit­kijk­to­ren om het werk aan de Rijn­land­Rou­te te bekij­ken. Het is wel nodig om daar­voor een afspraak te maken. Dat kan via: rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten. Er mogen per keer 2 men­sen tege­lijk naar boven. 

De expo­si­tie in het infor­ma­tie­cen­trum zelf is nog niet te bezoe­ken. Daar­voor vra­gen we nog even jul­lie geduld. We hopen jul­lie snel weer te zien!