Van­daag stond er een spec­ta­cu­lai­re hijs­klus op het pro­gram­ma: het uit­hij­sen van het graaf­wiel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Door de weers­om­stan­dig­he­den van de afge­lo­pen week én de ver­wach­ting voor de komen­de dagen was het nog best span­nend wan­neer het ging gebeu­ren. Het graaf­wiel heeft een gewicht van maar liefst 150 ton en een door­sne­de van 11 meter. Geen alle­daags klus­je dus.

De komen­de dagen wordt het graaf­wiel in 3 delen gede­mon­teerd en over de weg terug ver­voerd naar de start­schacht. Daar­na vol­gen ook de ande­re delen van het boor­schild, waar­on­der de moto­ren en de robot­arm die de tun­nel­seg­men­ten plaatst.