Van half febru­a­ri tot eind febru­a­ri 2020 kapt Bos­ka­lis cir­ca 280 bomen en bos­scha­ges langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De bomen­kap is nodig voor de aan­pas­sin­gen aan de Tjal­ma­weg. De ver­gun­ning­aan­vra­gen en de kap van bomen gebeurt in fasen. De eer­ste fase van deze bomen­kap vond plaats in decem­ber 2019, het twee­de deel wordt nu gekapt. Het betreft alleen bomen die gekapt moe­ten wor­den om de defi­ni­tie­ve situ­a­tie te rea­li­se­ren; de kap­ver­gun­ning voor deze bomen is in het voor­tra­ject al aan de pro­vin­cie Zuid-Hol­land verleend.

Zoals wel­licht bekend, is door de pro­vin­cie een onder­zoek uit­ge­voerd naar de moge­lijk­heid van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 aan de zuid­kant van de Tjal­ma­weg. De bomen die in febru­a­ri gekapt wor­den, moe­ten — los van de uit­komst van het onder­zoek — gekapt wor­den voor de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. De bomen­kap maakt, net als diver­se ande­re voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den van Bos­ka­lis, een even­tu­e­le zui­de­lij­ke vari­ant van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 niet onmogelijk.

De bomen­kap duurt maxi­maal twee weken en staat gepland van maan­dag 17 febru­a­ri tot en met vrij­dag 28 febru­a­ri 2020. Direct omwo­nen­den kun­nen moge­lijk geluids­over­last onder­vin­den van de werk­zaam­he­den, zij zijn hier­over per brief geïn­for­meerd. Fiets- en door­gaand ver­keer rijdt om de werk­plek­ken heen, er vin­den geen afslui­tin­gen plaats. Op de wegen en fiets­pa­den wor­den bor­den geplaatst.

Loca­ties van de bomenkap

Op de kaart, boven­aan het nieuws­be­richt, (in het rood) de gebie­den waar gekapt wordt.

Bomen­com­pen­sa­tie

De ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen wor­den gecom­pen­seerd vol­gens het bomen­com­pen­sa­tie­plan dat opge­steld is door de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk. In dit plan staan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de weg en ver­ho­ging van de kwa­li­teit van het groen cen­traal. De bomen­com­pen­sa­tie wordt daar­naast ver­der uit­ge­werkt in het inrich­tings­plan voor het pro­ject­deel N206 ir. G. Tjal­ma­weg, dat door Bos­ka­lis wordt opgesteld.

Ver­volg bomenkap

De bomen­kap die ver­der nog nodig is voor het pro­ject, is van meer­de­re fac­to­ren afhan­ke­lijk. Van belang hier­bij zijn onder ande­re de keu­ze voor de lig­ging van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 en opti­ma­li­sa­ties in het ont­werp. Daar­naast wordt ook geke­ken naar de moge­lijk­heid om bomen te ver­plan­ten in plaats van te kap­pen. De afspraak is dat er geen bomen gekapt wor­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 voor­dat over de loca­tie van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging dui­de­lijk­heid is.

Vra­gen of opmerkingen

Voor vra­gen en/​of opmer­kin­gen over de bomen­kap kunt u con­tact met Bos­ka­lis opne­men via het e‑mailadres tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl.