Afge­lo­pen zater­dag ont­ving Bos­ka­lis ruim 800 bezoe­kers op de bouw­plaats van de Tjal­ma­weg. Omwo­nen­den en belang­stel­len­den van jong tot oud bezoch­ten het bouw­ter­rein van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg tij­dens de Dag van de Bouw. Met een – voor de gele­gen­heid inge­huur­de – Arri­va­bus wer­den bezoe­kers naar de nieu­we Toren­vliet­brug gebracht om over de nieu­we brug te kun­nen lopen. Het was even door­stap­pen zater­dag, om onder ande­re onder de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost naar de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg te lopen. Bij de pomp­kel­der aan­ge­ko­men, was er infor­ma­tie over hoe het regen­wa­ter op het weg­dek in de toe­komst wordt opge­van­gen en afge­voerd. Diver­se aan­ne­mers die voor Bos­ka­lis aan het pro­ject wer­ken, waren aan­we­zig met infor­ma­tie en gro­te machi­nes. Een indruk­wek­kend gezicht, niet alleen voor klei­ne kinderen.

Tech­niek en gro­te machi­nes, arche­o­lo­gi­sche lezin­gen over de vind­plaats van de Romein­se weg (Weerd­kam­pen) en een kin­der­hoek maak­ten het pro­gram­ma com­pleet. Het war­me weer was pit­tig, maar fles­jes water en wate­r­ijs­jes zorg­den voor wat ver­koe­ling. Heb je de Dag van de Bouw gemist? Bos­ka­lis orga­ni­seert elke 2 maan­den een rond­lei­ding over het werk. Kijk voor meer infor­ma­tie over de rond­lei­din­gen en wan­neer de vol­gen­de is op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.