Van­af maan­dag 9 okto­ber 2017 is de paral­lel­weg van de Rijks­straat­weg aan de oost­kant van de A44 (tus­sen Was­se­naar en Ste­vens­hof) defi­ni­tief afge­slo­ten voor autoverkeer.

Het gaat om het deel tus­sen de Ste­vens­hof en het voor­ma­li­ge café De Drie Wil­gen. Dit deel van de weg wordt defi­ni­tief afge­slo­ten, omdat op deze loca­tie straks de aan­slui­ting op de nieu­we weg N434 wordt gemaakt. Fiet­sers kun­nen tij­dens de werk­zaam­he­den gebruik maken van de Rijks­straat­weg, in de toe­komst komt er een ande­re fietsverbinding.

De werk­zaam­he­den voor de aan­leg van een onge­lijk­vloer­se krui­sing voor het bouw­ver­keer en het fiets­pad zijn inmid­dels gestart. De bouw­weg wordt ver­hoogd aan­ge­legd en de fiet­sers blij­ven op maai­veld rijden.