Het val (het beweeg­ba­re deel) van de bus­brug over de A44 is ver­wij­derd. Inmid­dels is ook gestart met de sloop van de bus­brug, wat duurt tot eind dit jaar. Bij som­mi­ge delen van de brug wordt er ver­hoog­de lucht­druk toe­ge­past, zodat op een vei­li­ge en effi­ci­ën­te manier kan wor­den gesloopt. In het te slo­pen deel wor­den gaten geboord waar­in lucht­pa­tro­nen wor­den aan­ge­bracht. Ver­vol­gens wordt het inge­pakt met rub­ber mat­ten zodat het beton niet kan weg­spat­ten wan­neer de lucht­druk wordt ver­hoogd. In janu­a­ri wordt gestart met de bouw van het nieu­we via­duct over de Oude Rijn. Op deze loca­tie wordt de A44 ver­breed van 2 x 2 naar 2 x 4 rij­stro­ken. De bouw van het via­duct moet eind 2018 gereed zijn.

Comol5-Val-verwijderd-busbrug-over-de-Oude-Rijn-(A44) Comol5-Val-verwijderd-busbrug-over-de-Oude-Rijn-(A44)