Langs de N206 ir. G. Tjalmaweg (RijnlandRoute) start op dinsdag 10 oktober het explosieven- en archeologisch onderzoek.

De N206 ir. G. Tjalmaweg (tussen Katwijk en Leiden) is het tweede projectdeel van de RijnlandRoute dat nu voorbereid wordt voor uitvoering.

Ruim voordat de bouwwerkzaamheden plaatsvinden, voert de provincie Zuid-Holland explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek uit. Bij het archeologisch onderzoek worden proefsleuven gegraven. Wanneer hierbij behoudenswaardige vindplaatsen worden aangetroffen, dan worden deze middels een opgraving veilig gesteld. Het proefsleuvenonderzoek begint op dinsdag 10 oktober 2017 en duurt ongeveer 3 maanden. De doorlooptijd van het onderzoek is mede afhankelijk van wat de archeologen in de proefsleuven aan archeologie aantreffen.

Archeologisch onderzoek

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen. Daarbij worden – indien mogelijk – behoudenswaardige vindplaatsen direct opgegraven. Zijn de vindplaatsen echter groot en is het onderzoek hiervan ingewikkeld, dan vinden opgravingen in een later stadium plaats. We houden er rekening mee, dat bij de aanleg van de Tjalmaweg in de jaren 80 eventuele vondsten verdwenen, beschadigd of al opgegraven zijn.

De firma ADC uit Amersfoort graaft en onderzoekt in totaal ongeveer 100 proefsleuven langs de N206 tussen de Wassenaarseweg (N441) en de Torenvlietbrug, met name aan de zijde van het voormalig vliegveld. De proefsleuven variëren in lengte en breedte, afhankelijk van de beschikbare ruimte om ze aan te leggen. Doorgaans zijn ze zo’n 20 m lang en 4 m breed.

Niet-gesprongen explosieven

Door de provincie Zuid Holland wordt, mede gezien de nabijheid van het voormalige vliegveld Valkenburg, op enkele plaatsen onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Omwille van de veiligheid en effectiviteit worden het archeologisch en explosieven onderzoek aldaar gecombineerd uitgevoerd. Mochten er in de bodem niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn, dan worden die voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Tjalmaweg verwijderd.

Archeologie en publiek

De provincie informeert belangstellenden over de ontwikkelingen, zoals bij een eventuele opgraving. Dit gebeurt onder andere via de (digitale) nieuwsbrief van de RijnlandRoute. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat archeologisch erfgoed behouden blijft en dat een ieder ermee kennis kan maken.