Langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg (Rijn­land­Rou­te) start op dins­dag 10 okto­ber het explo­sie­ven- en arche­o­lo­gisch onderzoek.

De N206 ir. G. Tjal­ma­weg (tus­sen Kat­wijk en Lei­den) is het twee­de pro­ject­deel van de Rijn­land­Rou­te dat nu voor­be­reid wordt voor uitvoering.

Ruim voor­dat de bouw­werk­zaam­he­den plaats­vin­den, voert de pro­vin­cie Zuid-Hol­land explo­sie­ven­on­der­zoek en arche­o­lo­gisch onder­zoek uit. Bij het arche­o­lo­gisch onder­zoek wor­den proef­sleu­ven gegra­ven. Wan­neer hier­bij behou­dens­waar­di­ge vind­plaat­sen wor­den aan­ge­trof­fen, dan wor­den deze mid­dels een opgra­ving vei­lig gesteld. Het proef­sleu­ven­on­der­zoek begint op dins­dag 10 okto­ber 2017 en duurt onge­veer 3 maan­den. De door­loop­tijd van het onder­zoek is mede afhan­ke­lijk van wat de arche­o­lo­gen in de proef­sleu­ven aan arche­o­lo­gie aantreffen.

Arche­o­lo­gisch onderzoek

Het doel van het proef­sleu­ven­on­der­zoek is het opspo­ren en waar­de­ren van arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen. Daar­bij wor­den – indien moge­lijk - behou­dens­waar­di­ge vind­plaat­sen direct opge­gra­ven. Zijn de vind­plaat­sen ech­ter groot en is het onder­zoek hier­van inge­wik­keld, dan vin­den opgra­vin­gen in een later sta­di­um plaats. We hou­den er reke­ning mee, dat bij de aan­leg van de Tjal­ma­weg in de jaren 80 even­tu­e­le vond­sten ver­dwe­nen, bescha­digd of al opge­gra­ven zijn.

De fir­ma ADC uit Amers­foort graaft en onder­zoekt in totaal onge­veer 100 proef­sleu­ven langs de N206 tus­sen de Was­se­naar­se­weg (N441) en de Toren­vliet­brug, met name aan de zij­de van het voor­ma­lig vlieg­veld. De proef­sleu­ven vari­ë­ren in leng­te en breed­te, afhan­ke­lijk van de beschik­ba­re ruim­te om ze aan te leg­gen. Door­gaans zijn ze zo’n 20 m lang en 4 m breed.

Niet-gespron­gen explosieven

Door de pro­vin­cie Zuid Hol­land wordt, mede gezien de nabij­heid van het voor­ma­li­ge vlieg­veld Val­ken­burg, op enke­le plaat­sen onder­zoek naar niet-gespron­gen explo­sie­ven uit de Twee­de Wereld­oor­log uit­ge­voerd. Omwil­le van de vei­lig­heid en effec­ti­vi­teit wor­den het arche­o­lo­gisch en explo­sie­ven onder­zoek aldaar gecom­bi­neerd uit­ge­voerd. Moch­ten er in de bodem niet-gespron­gen explo­sie­ven aan­we­zig zijn, dan wor­den die voor­af­gaand aan de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg verwijderd.

Arche­o­lo­gie en publiek

De pro­vin­cie infor­meert belang­stel­len­den over de ont­wik­ke­lin­gen, zoals bij een even­tu­e­le opgra­ving. Dit gebeurt onder ande­re via de (digi­ta­le) nieuws­brief van de Rijn­land­Rou­te. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land vindt het belang­rijk dat arche­o­lo­gisch erf­goed behou­den blijft en dat een ieder ermee ken­nis kan maken.