Aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 start medio augus­tus 2017 met werk­zaam­he­den aan het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te. Het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te bestaat uit de aan­leg van de nieu­we pro­vin­ci­a­le weg tus­sen de A44 en de A4 bij Lei­den, de N434, met geboor­de tun­nel en aan­pas­sin­gen aan de A4 en de A44.

Aan de slag

De aan­ne­mer gaat op diver­se loca­ties in het gebied aan de slag, zoals de voor­be­rei­din­gen voor de sloop van de bus­brug in de A44 over de Oude Rijn en de aan­leg van bouw­we­gen en werk­ter­rei­nen om de werk­zaam­he­den zoveel moge­lijk bui­ten bestaan­de wegen uit te kun­nen voe­ren. Om de hoe­veel­heid zand- en grond­trans­por­ten over de weg te beper­ken vindt de aan- en afvoer van zand en grond per schip plaats. Hier­voor leg­gen zij twee laad- en los­lo­ca­ties aan nabij de Toren­vliet­brug in Oegst­geest en bij de Mees­lou­werplas in Vliet­land aan de zij­de van de A4.

Werk­zaam­he­den en hinder

Een over­zicht van de werk­zaam­he­den van Comol5 aan de zij­de van de A44/​N206 vindt u als bij­la­ge van dit nieuws­be­richt. Hier leest u ook over de even­tu­e­le hin­der van de werk­zaam­he­den. Comol5 begint bin­nen­kort ook met werk­zaam­he­den aan de A4-zij­de. Infor­ma­tie over deze werk­zaam­he­den wordt medio augus­tus op deze web­si­te geplaatst. De aan­ne­mer infor­meert zelf de direc­te omge­ving over werk­zaam­he­den en maakt, indien gewenst, per­soon­lij­ke afspraken.

Omge­vings­ver­gun­ning bomen­kap gemeen­te Leiden

Op een aan­tal loca­ties is het kap­pen van bomen één van de eer­ste werk­zaam­he­den van Comol5. Op dit moment is de pro­ce­du­re van de omge­vings­ver­gun­ning voor de bomen­kap op grond­ge­bied van de gemeen­te Lei­den nog niet afge­rond. Naar aan­lei­ding van het defi­ni­tief besluit van de gemeen­te Lei­den is een ver­zoek om voor­lo­pi­ge voor­zie­ning aan­ge­vraagd bij de Raad van Sta­te. Dit bete­kent dat de Raad van Sta­te een uit­spraak gaat doen over de ver­gun­ning­ver­le­ning voor de bomen­kap in Lei­den. In ieder geval tot de uit­spraak van de Raad van Sta­te wor­den er door Comol5 geen bomen gekapt op grond­ge­bied van de gemeen­te Leiden.

Meer infor­ma­tie

Voor vra­gen en infor­ma­tie over de bouw en werk­zaam­he­den aan het eer­ste pro­ject­deel kunt u con­tact opne­men met Comol5 via omgeving@​comol5.​nl. Alge­me­ne vra­gen over het pro­ject kunt u stel­len aan de pro­vin­cie Zuid-Hol­land via rijnlandroute@​pzh.​nl.

Rijn­land­Rou­te

De Rijn­land­Rou­te is een nieu­we weg van Kat­wijk - via de A44 - naar de A4 bij Lei­den. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en draagt bij aan een bete­re door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Katwijk.