Bij het geluids­scherm van de A44 ter hoog­te van de Ste­vens­hof wor­den komen­de week een aan­tal pane­len tij­de­lijk ver­wij­derd. Dat is nood­za­ke­lijk om de werk­zaam­he­den aan de kabels en lei­din­gen te kun­nen uit­voe­ren. Eind van de week (vrij­dag 17 decem­ber) zijn alle scher­men weer teruggeplaatst.

Begin febru­a­ri zet­ten we het laat­ste deel van het geluids­scherm neer, het stuk­je dat nu nog ont­brak van­we­ge de bouw­weg die daar nodig was.