De nieu­we, deels ver­diep­te, Tjal­ma­weg wordt in een “trein­tje” aan­ge­legd, van oost naar west. Bos­ka­lis werkt met gemid­deld 200 vak­lie­den per dag in meer­de­re com­par­ti­men­ten (delen) van de ver­diep­te lig­ging tege­lijk. Zo kan er effi­ci­ën­ter gewerkt wor­den aan o.a. het aan­bren­gen van dam­wan­den, het ont­gra­ven en injec­te­ren van de water­rem­men­de gel en het uit­rol­len van de folie­con­struc­tie voor een defi­ni­tie­ve, grond­wa­ter­dich­te, kuip. In deze bouwup­da­te lees je wat er o.a. in de ver­diep­te lig­ging gebeurt, de komen­de 2 weken. Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den ook vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer.

De aan­ko­men­de weken wer­ken we ook nog steeds regel­ma­tig op zater­da­gen op diver­se loca­ties. Over het alge­meen zijn dit klein­scha­li­ge acti­vi­tei­ten die naar ver­wach­ting geen hin­der veroorzaken.