Bos­ka­lis heeft de eer­ste folie voor de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg vori­ge week uit­ge­rold, een mijl­paal en belang­rij­ke stap in het bou­wen van de nieu­we Tjal­ma­weg. De folie wordt eerst langs de wan­den van de ver­diep­te lig­ging uit­ge­rold, daar­na volgt de hori­zon­ta­le laag op de bodem. Er wer­ken op dit moment per dag gemid­deld 200 vak­lie­den in de bouw­kuip. De bij­na 2000 meter lan­ge folie­con­struc­tie zorgt voor een grond­wa­ter­dich­te con­struc­tie van de nieu­we Tjal­ma­weg; een beproef­de metho­de die in Neder­land op deze schaal nog nooit eer­der is toe­ge­past. Door deze metho­de wordt er onder de Tjal­ma­weg niet geheid, dit scheelt trans­port van mate­ri­a­len. De bouw­me­tho­de zorgt ook voor min­der cement, beton en staal; we sto­ten min­der CO2 uit tij­dens de bouw.

Wer­ken in een treintje

De nieu­we, deels ver­diep­te, Tjal­ma­weg wordt in een “trein­tje” aan­ge­legd, van oost naar west. Bos­ka­lis deelt de bouw­kuip op in 13 com­par­ti­men­ten. Zo kan er effi­ci­ën­ter gewerkt wor­den en op meer­de­re plek­ken tege­lij­ker­tijd. Dat bete­kent dat aan de zij­de van de Toren­vliet­brug al gestart is met het uit­rol­len van de folie, ter­wijl rich­ting het wes­ten de dam­wan­den en slan­ge­tjes wor­den inge­bracht. Via de slan­ge­tjes wordt de gel inge­spo­ten voor de water­rem­men­de laag, op 10 tot 17 meter diepte.

Diver­se stappen

Als eer­ste stap wor­den dam­wan­den aan­ge­bracht aan weers­zij­den van de bouw­kuip. Daar­na volgt het injec­te­ren van de water­rem­men­de gel, via 92.000 slan­ge­tjes, voor het vor­men van een gel­laag van een meter dik. Om droog te kun­nen wer­ken, wordt daar­na per com­par­ti­ment tij­de­lijk grond­wa­ter weg­ge­pompt. Voor alle stap­pen in het bou­wen van de ver­diep­te lig­ging, bekijk de ani­ma­tie op ons You­Tu­be-kanaal. Het werk aan (onder ande­re) de ver­diep­te lig­ging wordt weke­lijks gecom­mu­ni­ceerd via de bouwup­da­te van Bos­ka­lis en onze website.